Saturday, December 5, 2009

Progres kepimpinan

P

Isi Kandungan


1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan 03
2. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 04
3. Falsafah dan Matlamat Sekolah 05
4. Visi dan Misi Sekolah 06
5. Piagam Pelanggan SMK Lajau 07
6. Carta Organisasi SMK Lajau 08
7. Ahli Jawatan Kuasa Perancangan Strategik Sekolah
2008 – 2010 09
8. Pengurusan Pentadbiran:
8.1 Pentadbiran Pejabat 10
8.2 Pembangunan Fizikal Sekolah 25
8.3 Pusat Sumber Sekolah 28
8.4 Teknologi Maklumat dan Komunikasi 36
8.4 Latihan Guru 49
8.5 Sistem Pengurusan Maklumat Sekolah 53
8.6 Koperasi Sekolah 58
9. Pengurusan Kurikulum:
9.1 Bidang Kurikulum 65
9.2 Bidang Bahasa 73
9.3 Bidang Sains dan Matematik 81
9.4 Bidang Kemanusiaan 88
9.5 Bidang Teknik dan Vokasional 95
10. Pengurusan Hal Ehwal Murid:
10.1 Bidang Hal Ehwal Murid 111
10.2 Unit Bimbingan dan Kaunseling 127
11. Pengurusan Kokurikulum:
11.1 Bidang Kokurikulum 143

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKANTeras 1 : Membina Negara Bangsa

Teras 2 : Membangunkan Modal Insan

Teras 3 : Memperkasakan Sekolah Kebangsaan

Teras 4 : Merapatkan Jurang Pendidikan

Teras 5 : Memartabatkan Profesion Keguruan

Teras 6 : Melonjakkan Kecemerlangan Institusi
Pendidikan

Pelajar-pelajar yang berada di SMK Lajau mempunyai potensi untuk berkembang maju dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, di samping menekankan nilai-nilai murni bagi melahirkan insan yang bertanggungjawab, berwibawa, berdaya saing dan berakhlak mulia

Guru-guru komited, kreatif dan inovatif terhadap tugas bagi melahirkan pelajar yang sempurna dan berkualiti, berketrampilan, berkemahiran, berwawasan dan menyumbang kepada kemakmuran masyarakat dan negara.
1. Memberi perkhidmatan berkualiti melalui pendekatan menyeluruh untuk memperbaiki keberkesanan dan kefleksibelan pendidikan.

2. Membawa reformasi untuk menguasai dan menggunakan teknologi terkini selaras dengan matlamat untuk melahirkan kehidupan yang lebih sejahtera.

3. Memberi kepentingan kepada kepenggunaan, pengetahuan dan pembelajaran untuk meningkatkan nilai norma masyarakat.

4. Memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar dan menjadikan pelajar berwawasan.
1.0 Latar Belakang

1.1 Sejarah Sekolah
Sejarah Sekolah Menengah Kebangsaan Lajau, W.P Labuan dimulakan dengan pembinaan tiga blok bangunan tiga tingkat pada Tahun 1996 di lokasi Kampung Lajau, W.P Labuan. Sejarahnya dimulakan dengan usaha muafakat sekumpulan guru dan staf yang berjumlah diterajui oleh Encik Abidin bin Marjan

1.2 Peneraju Sekolah Semasa1.3 Maklumat Sekolah

2.0 Hala Tuju Sekolah: Menuju Mercu

2.1 Visi SMK Lajau

2.1.1 ”SMK Lajau terbaik Tahun 2010”

2.2 Misi SMK Lajau

2.2.1 Memantapkan perkhidmatan pengurusan pentadbiran, kewangan, kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid yang profesional dan berkualiti.

2.2.2 Menyediakan kemudahan prasarana pembelajaran yang lengkap dan kondusif berteraskan teknologi ICT.

2.2.3 Meningkatkan kualiti profesionalisme sebagai pemangkin kepada kecemerlangan pelajar dan berpegang kepada prinsip bahawa tugas dan tanggungjawab adalah satu ibadah.

2.2.4 Membentuk pelajar yang berilmu, berketerampilan, berbudaya saing dan mempunyai sahsiah yang tinggi dan terpuji dan mengamalkan nilai murni sejagat.

2.2.5 Mewujudkan budaya kerja profesional, telus, bermuafakat, ikhlas, penyayang, amanah, cekap, rajin, komited dan berdedikasi.

2.2.6 Mewujudkan persekitaran sekolah dalam taman yang sihat, selamat, bersih, ceria dan indah.


2.3 Piagam Pelanggan SMK Lajau

Kami warga SMK Lajau dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan memupuk seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

2.3.1 Memastikan peratus kelulusan peperiksaan meningkat pada setiap tahun serta melahirkan pelajar yang mencatatkan keputusan cemerlang.

2.3.2 Memberi peluang yang sama kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang agama dan keturunan untuk menimba ilmu pengetahuan berteraskan teknologi maklumat.

2.3.3 Melahirkan pelajar-pelajar yang aktif dalam kokurikulum sehingga berjaya dengan cemerlang berasaskan nilai-nilai murni yang diamalkan.

2.3.4 Mengurangkan masalah disiplin dalam kalangan pelajar untuk membentuk akhlak, sahsiah dan disiplin yang baik dalam kehidupan seharian.

2.3.5 Menyediakan persekitaran yang harmoni, ceria dan bersih serta lengkap dengan kemudahan fizikal untuk merangsang proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan.

2.3.6 Mengurus kerja dengan cekap, pantas dan bijaksana dengan idea dan pemikiran yang kreatif dan inovatif.

2.3.7 Memberi perkhidmatan dan layanan mesra kepada semua pelanggan, terutama ibu bapa dan masyarakat luar.

2.3.8 Memupuk semangat kerjasama dan permuafakatan yang erat dengan ibu bapa dan masyarakat setempat dalam pelbagai bidang.

2.3.9 Mengeratkan silaturrahim dan muafakat dalam kalangan warga SMK Lajau, bagi mewujudkan suasana mesra dan harmonis

2.4 Objektif SMK Lajau

2.4.1

2.5 Lencana SMK Lajau

2.6 Lagu SMK Lajau


3.0 Objektif Pelaporan


3.1 Memberi gambaran kemajuan SMK Lajau tiga tahun kebelakangan ini

3.2 Melaksanakan Penambahbaikan dan Impak


3.3 Memberi Laporan Status Semasa SMK Lajau

4.0 Latar Belakang Program

Pengetua semasa yang melaporkan diri bertugas di SMK Lajau pada 16 Jun 2006 menetapkan beberapa hasrat sasaran secara umum untuk dikongsi perancangannya dan kejayaannya oleh seluruh warga sekolah yang terdiri daripada murid, pelajar, guru, staf, ibu bapa, dan masyarakat.
 Menjadikan SMK Lajau salah sebuah terbaik di Wilayah Persekutuan Labuan dari segi kecemerlangan akademik, kokurikulum, sukan, dan sahsiah.
 Merapatkan hubungan antara warga sekolah dengan ibu bapa, masyarakat, serta agensi kerajaan, dan swasta.
 Menggubal visi dan misi sekolah yang lebih jelas supaya mudah difahami, dihayati, dan diamalkan seluruh warga sekolah
 Mewujudkan sistem pengurusan pentadbiran dan pengurusan kewangan yang cekap, berprosedur, cekap, tangkas, mantap, berkesan, dan berkualiti.
 Menyediakan kemudahan pembelajaran yang selesa, selamat, dan kondusif kepada pelajar.
 Memantapkan budaya belajar dan budaya ilmu dalam kalangan warga guru, staf, dan pelajar sekolah.
 Menjadikan warga guru, staf, dan pelajar yang mempunyai ”minda kelas pertama.”
 Penubuhan ALUMNI sekolah.
 Menjadikan warga sekolah yang mempunyai jati diri, dan identiti tersendiri dari segi sikap, tatakelakuan, keazaman, prinsip diri, dan pegangan.
 Mewujudkan budaya menepati masa.
 Mewujudkan budaya kerja bertanggungjawab, ikhlas, jujur, setia, dan komited.
 Membasmi ponteng sekolah.
 Mewujudkan budaya ”berkasut” dalam kalangan warga sekolah, dalam aktiviti rasmi sekolah atau di luar sekolah.
 Mewujudkan warga sekolah yang berketrampilan, yakin diri, berani, dan kemas.

Pengalaman bertugas pengetua di tiga sekolah jenis kebangsaan Cina di Pahang selama enam tahun, dua sekolah menengah di Kuala Lumpur selama tiga tahun lima bulan, sebuah sekolah menengah di W.P Labuan selama 11 bulan, serta di Jabatan Pelajaran W.P Labuan selama dua tahun dijadikan pedoman untuk memajukan SMK Lajau dengan semangat kerja berpasukan seluruh warga sekolah. Peluang bertugas di bawah beberapa tokoh pendidikan boleh menjadi asas untuk dikongsikan kepada seluruh warga sekolah. Antara tokoh pendidikan yang pernah menjadi ketua ialah:
 Tan Sri Wira Abdul Rahman Arshad
 Dato’ Asiah Abu Samah
 Tan Sri Datuk Dr. Wan Mohd Zahid bin Mohd Noordin
 Dato’ Abd. Raof Husein
 Datuk Dr. Noor Azmi bin Ibrahim
 En. Ahmad A. Staun
 En. Awangku Ali Pengiran Jumaat
 En. Mohammad Zaki bin Mohd Yusof

Beberapa aktiviti dirancang oleh pengetua dengan kerjasama penolong-penolong kanan, guru-guru kanan mata pelajaran, ketua-ketua panitia dan semua guru dan staf sekolah berdasarkan 4 aspek secara bersepadu;

4.1 Pengurusan, Pentadbiran dan Kewangan
4.2 Pengurusan Kurikulum
4.3 Pengurusan Kokurikulum
4.4 Pengurusan Hal Ehwal Murid dan Disiplin
4.5 Pengurusan Hubungan Luar
4.6 Pengurusan Sumber
4.7 Pengurusan Pembangunan Fizikal
4.8 Pengurusan 3K

5.0 Petunjuk Prestasi Utama (KPI)

5.1 Perspektif Kewangan

5.2 Perspektif Proses Pelaksanaan dan Impak

5.2 Perspektif Khidmat Pelanggan

5.5 Perspektif Pendidikan dan Pembangunan Pembelajaran


AHLI JAWATAN KUASA
PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH
2008 – 2010
SMK LAJAU, W.P. LABUAN

Pengerusi : En. Sahar bin Misron
( Pengetua )

Tim. Pengerusi : Pn. Dona Undoh
( Penolong Kanan Pentadbiran )

Tim. Pengerusi I : Pn. Siti Zubaidah Salleh
( Penolong Kanan HEM )

Tim. Pengerusi II : Pn. Rayini Yusof
( Penolong Kanan Kokurikulum )

Setiausaha : Pn. Felecia E. Jainol
( Ketua Bidang Bahasa )

Pen. Setiausaha : Pn. Norhayati Yusoff
( kaunselor Sekolah )

Bendahari : En. Azahari Abdul Rahman
( Ketua Pembantu Tadbir )

AJK : 1. Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
2. Kaunselor Sekolah


PERANCANGAN STRATEGIK 2008 – 2010
PENTADBIRAN PEJABAT


NAMA SEKOLAH : SMK LAJAU

VISI SEKOLAH : SMK Lajau Terbaik Tahun 2010

VISI : Sekolah mempunyai pengurusan pentadbiran
pejabat yang mesra, cekap, telus dan berkesan

MISI :

1. Meningkatkan pengurusan sistem kaunter
2. Meningkatkan pengurusan pejabat seperti menjawab panggilan telefon
3. Menguruskan sistem keluar dan masuk surat-surat rasmi dengan efesien
4. Menguruskan pengeluaran dokumen murid seperti surat-surat benhenti dengan cekap
5. Meningkatkan pengurusan fail
6. Meningkatkan kekemasan, kebersihan dan keceriaan pejabat
7. Meningkatkan pengurusan kewangan ke arah cemerlang


TOV

1. Pada akhir tahun 2007 pengurusan fail di pejabat tidak mantap
2. Rekod keluar masuk surat diuruskan dengan baik.
3. Pengurusan fizikal pejabat kurang memuaskan.
4. Keputusan audit tidak berteguranOBJEKTIF KHUSUS / OTI

Tahun 2008

1. Pada Mei 2008 fail di pejabat telah dikemaskini
2. Pada Jun 2008 perkhidmatan kaunter dapat memuaskan hati pelanggan
3. Pada Disember 2008 akaun telah berjaya diuruskan dengan sempurna
4. Anggaran belanja mengurus disediakan


Tahun 2009

1. Pada Julai 2009 semua fail di pejabat mengikut ciri ISO
2. Pada Januari 2009 semua kakitangan pejabat dapat memantapkan tugas
masing-masing
3. Pada akhir 2009 pengurusan kewangan telah mantap
4. Anggaran belanja mengurus (ABM) 2010 disediakan

Tahun 2010

1. Pada Januari 2010 pengurusan kewangan mantap dan cemerlang
2. Pada Oktober 2010 perancangan strategik 2008 -2010 dianalisis untuk pembinaan perancangan 2011-2015MATLAMAT STRATEGIK /ETR 2010


Tahun 2008

1. Memantapkan pengurusan fail
2. Meningkatkan perkhidmatan kaunter
3. Memantapkan pengurusan kewangan
4. Memantapkan pengurusan staf sokongan


Tahun 2009

1. Memantapkan pengurusan fail mengikut keperluan ISO
2. Memastikan semua kakitangan di pejabat menjalankan tugas berdasarkan fail meja masing-masing
3. Memantapkan pengurusan kewangan
4. Menceriakan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan kaunter
5. Memantapkan
Tahun 2010

1. Tiada masalah dalam pengurusan fail
2. Memastikan budaya kerja cemerlang dalam kalangan kakitangan pejabat
3. Memantapkan pengurusan kewangan di tahap cemerlang


ANALISIS SWOT


KEKUATAN

1. Ketua Pembantu Tadbir berpengalaman dan berpotensi
2. PAP berpengalaman dan bersikap posiitif
3. Ruang pejabat mencukupi dan selesaKELEMAHAN

1. Hanya seorang kerani yang menguruskan kewangan, sekolah tidak ada
Pembantu Tadbir Kewangan N17/W17 kerana bilangan murid tidak stabil ( kurang 551 orang )
2. Sistem pengurusan fail belum mantap


PELUANG

1. Sekolah boleh merujuk dari Jabatan untuk mendapatkan khidmat nasihat profesional


CABARAN

1. Ada kalangan masyarakat yang belum menghayati sistem pentadbiran sekolah ini

STRATEGI PELAKSANAAN 2008 -2010


Bil Program Tindakan Kos/Sumber Tarikh Laksana

01 Kursus Pengurusan Fail

PKI
OS29000 2008
02 Kursus Perkhidmatan Kaunter

PKI OS29000 2009
03 Mesyuarat Kakitangan

KPT
OS29000 5 kali setahun
04 Kursus Kewangan

KPT OS29000 2009
05 Kursus Inventori dan stok

PAP OS29000 2009
06

Gotong Royong Mengemas pejabat dan stor
Semua staf Novembver


PELAN STRATEGIK ( 2008 – 2010 )
PENGURUSAN PENTADBIRAN PEJABAT

ISU
1 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR
KEJAYAAN
Perkhidmatan kaunter
yang kurang efesien 1. Pelanggan menunggu lama di kaunter
2. Kerani kaunter tidak mempunyai maklumat lengkap tentang sesetengah pertanyaan pelanggan yang berkaitan dengan pengurusan kurikulum, hal ehwal murid dan kokurikulum
1. Meningkatkan pengurusan perkhidmatan kaunter agar lebih efesien
2. Kerani kaunter dapat melayan pelanggan seperti mana yang tercatat dalam Piagam Pelanggan Sekolah 1. Meletakkan loceng di kaunter
2. Memberikan tugas khas kepada seorang kerani (PAP) untuk perkhidmatan kaunter
3. Melabel maklumat-maklumat penting untuk rujukan dan makluman pelanggan
4. Mendapatkan maklumat-maklumat penting yang berkaitan dangan pengurusan kurikulum, hal ehwal murid dan kokurikulum mengikut keperluan 1. Pelanggan berpuas hati dan tidak menunggu lama di kaunter
2. Pelanggan mendapat maklumat yang betul dan tepat


ISU
2 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR
KEJAYAAN
Pengurusan fail yang belum cekap
1. Sistem fail yang belum teratur
2. Minit fail belum dicatat
3. Buku panduan fail belum dikemaskini
4. Terdapat fail yang sukar dikesan
5. Terdapat dokumen yang belum difailkan
1. Mewujudkan penguurusan fail yang tertaur
2. Sistem keluar masuk surat yang cekap dan tertaur dan sampai kepada pelanggan
3. Fail dapat dikesan dengan serta-merta apabila diperlukan
1. Memasukkan dokumen ke dalam fail pada hari yang sama selepas dokumen diminitkan
2. Mengadakan ’task force’ dalam kalangan kerani untuk mengemaskini pengurusan fail
3. Menyediakan bilik fail khas
4. Menyusun fail dan melabel kabinet fail dengan teratur
5. Mewujudkan sistem pergerakan fail
6. Buku penerimaan dan penghantaran surat 1. Pengurusan fail yang cekap dan teratur

2. Surat diterima dan dihantar kepada pelanggan


ISU
3 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR
KEJAYAAN
Pengurusan kewangan belum mencapai tahap cemerlang1. Pengurusan kewangan belum tertatur
2. Pengeluaran nota minta seminggu lebih awal belum menjadi budaya warga sekolah
3. Hanya seorang pembantu tadbir kewangan yang menguruskan kewangan 4. Mewujudkan pengurusan kewangan yang mengikut prosedur, tepat dan tanpa unsur-unsur penyelewengan
5. Mewujudkan pengurusan kewangan yang cemerlang
1. Mengadakan mesyuarat J/K Pengurusan kewangan dan akaun (JPKA) pada setiap bulan
2. Membuat pesanan dan mendapatkan kelulusan Pengetua
3. Mewujudkan sistem bank iaitu pemprosesan baucer bayaran selepas menerima invois bagi setiap perolehan
4. Memasukkan wang ke dalam bank pada hari yang sama berlaku terimaan wang 1. Sekolah tidak menerima laporan audit berteguran
2. Mencapai tahap pengurusan kewangan yang cemerlang
ISU
4 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR
KEJAYAAN
Pengurusan percetakan yang belum cekap
1. Penghantaran dokumen untuk dicetak tidak teratur
2. Terdapat guru yang mencetak sendiri
3. Masalah penggunaan mesin fotostat yang tidak terkawal 1. Mewujudkan sistem percetakan yang teratur, telus, kemas dan berprosedur

1. Menyediakan kotak penghantaran soalan/bahan
2. Menyediakan borang penghantaran
3. Menempatkan seorang kerani khas yang bertanggungjawab terhadap percetakan 1. Semua dokumen dapat dicetak mengikut tarikh yang ditetapkan

ISU
5 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR
KEJAYAAN
Pengurusan perjawatan guru dan staf yang belum efesien
1. Terdapat guru yang
lewat dalam
pengurusan
perjawatan seperti
berikut:
a. Pelantikan
b. Pengesahan
dalam
perkhidmatan
c. Kemsukan ke
taraf ber-
pencen 1. Mewujudkan pengurusan perjawatan guru dan staf yang cekap
2. Semua guru dan staf dilantik dan sah jawatan dalam tempoh yang disyaratkan
1. Taklimat perjawatan
kepada guru dan staf
yang baru
2. Semakan dokumen pegawai baru dan
Permohonan secara
’online’ oleh pegawai 1. Semua guru dan staff
menerima surat
pelantikan dan
pengesahanPELAN TAKTIKAL TAHUN 2009
PENTADBIRAN PEJABAT

ISU 1 : Perkhidmatan Kaunter Yang Kurang Efesien

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator
Kejayaan
1 Kursus/Bengkel
Bagi Petugas Barisan Hadapan 1. Mengetahui tugas, peranan
dan tatacara petugas barisan hadapan khususnya perkhidmatan kaunter dan menjawab telefon
PKI dan KPT Ogos
2009 OS29000
Semua kerani pejabat bertanggungjawab terhadap perkhidmatan kaunter dan menjawab kaunter Ada Petugas
Barisan
Hadapan
Yang cekap
Pelanggan berpuas hati dan tidak menunggu lama di kaunter
2 Melabel maklumat-maklumat penting untuk pelanggan 1. Maklumat dapat memberi informasi kepada pelanggan
PAP Julai OS27000 Maklumat yang ada tidak mencukupi Satu maklumat/notis bagi satu musim (Peristiwa penting) Pelangga berpuas hati

ISU 2 : Pengurusan fail yang belum cekap

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator
Kejayaan
1 Bengkel/Taklimat
Pengurusan fail 1. Memberi pendedahan tentang pengurusan fail yang sistematik
PAP Ogos OS29000 Pengurusan fail telah diuruskan oleh kerani (PAP)baru Semua fail diurus dengan sistematik Pengurusan fail yang sistematik
2 Menyusun fail dan melabel kabinet fail dengan teratur 1. Agar fail mudah dikesan
PAP Ogos OS27000 Label kabinet dan rak fail belum kemaskini Semua rak dan kabinet fail telah dilabel mengikut buku panduan fail Rak dan cabinet fail dalam keadaan kemas dan teratur
3 Membuat kad fail 1. Mewujudkan sistem pergerakan fail yang sistematik
PAP Ogos OS27000 Belum ada sistem keluar masuk fail Semua fail diurus dengan sistematik Semua fail disimpan dengan selamat dan mudah dikesan


ISU 4: Pengurusan percetakan yang belum cekap

Bil Program Objektif Tanggung
jawab Tempoh Kos/
Sumber TOV ETR Indikator
Kejayaan
1 Menyediakan bilik khas untuk percetakan 1. Mewujudkan sistem percetakan yang teratur, telus, kemas dan berprosedur
PAP November
2009
(Setelah bangunan
baru siap) Bilik cetak yang ada sempit dan tidak sesuai Sebuah bilik cetak yang baru Semua dokumen dapat dicetak mengikut tarikh yang ditetapkan
2 Menyediakan prosedur percetakan 1. Supaya semua guru dan kakitangan dapat mematuhi prosedur percetakan
2. Agar mesin fotostst dan mesin cetak dikendalikan oleh seorang kakitangan sahaja
3. Bagi menjaga keselamatan peralatan percetakan PAP November Prosedur tidak lengkap dan tidak dipatuhi Semua warga dapat mematuhi prosedur yang telah ditetapkan Semua dokumen dapat dicetak mengikut tarikh yang ditetapkan dan peralatan dalam keadaan selamatISU 3 : Pengurusan kewangan belum mencapai tahap cemerlang sepenuhnya

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator
Kejayaan
1 Mesyuarat JKPA 1. Untuk memantau kemajuan ABM seperti PCG dan lain-lain
2. Untuk merancang perbelanjaan dan perolehan dalam tahun semasa Pentadbir
dan PT Setiap bulan OS29000 Mesyuarat diadakan sekali dalam tempoh 2 – 3 bulan Mesyuarat diadakan setiap bulan Kewangan dapat diurus dengan baik
23 Pengauditan oleh juruaudit dalaman

Sistem bank
1. Untuk menyemak semua dokumen kewangan sekolah .

1. Semua urusan berkaitan dengan kewangan diselesaikan pada hari yang sama seperti kutipan, penyediaan LPO, kemasukan wang ke bank
PentadbirPembantu
Tadbir Jun
November


Setiap
Hari Akaun sekolah
hanya diaudit sekali setahun
Masih terdapat
urusan kewangan
yang tertangguh Akaun
Sekolah
Sentiasa kemaskini
Semua invois dijelaskan
dalam tempoh 7 hari
Keputusan
Audit sekolah
Tahap
CemerlangKeputusan audit di tahap cemerlang

4 Budaya Nota Minta 1. Semua perolehan hendaklah mengisi nota minta dengan lengkap sekurang-kuranya seminggu lebih awal


Semua guru
dan kakitangan Jan - Dis Terdapat nota
minta yang tidak
lengkap Peruntukan
Kewangan
dapat dibelanjakan
dengan
Betul
dan berhemah Nota minta yang lengkap

Keputusan audit di
Tahap cemerlang
5 Buku Daftar Nota Minta 1. Untuk mencatatkan penghantaran Nota Minta kepada Pembantu Tadbir Kewangan
Semua guru dan staf Setiap kali penghantaran
Nota Minta OS27000 Terdapat kehilangan Nota Minta dan LPO tidak boleh disediakan

Semua Nota Minta didaftarkan dan diproses dalam masa 2 hari Semua tempahan dikeluarkan LPO dengan teratur


ISU 4: Pengurusan percetakan yang belum cekap

Bil Program Objektif Tanggung
jawab Tempoh Kos/
Sumber TOV ETR Indikator
Kejayaan
1 Menyediakan bilik khas untuk percetakan 1. Mewujudkan
percetakan yang
teratur, telus, kemas
dan berprosedur
PAP November
2009
(Setelah bangunan
baru siap) Bilik cetak yang ada sempit dan tidak sesuai Sebuah bilik cetak yang baru Semua dokumen dapat dicetak mengikut tarikh yang ditetapkan
2 Menyediakan prosedur percetakan 1. Supaya semua guru dan kakitangan dapat mematuhi prosedur percetakan
2. Agar mesin fotostst dan mesin cetak dikendalikan oleh seorang kakitangan sahaja
3. Bagi menjaga keselamatan peralatan percetakan PAP November Prosedur tidak lengkap dan tidak dipatuhi Semua warga dapat mematuhi prosedur yang telah ditetapkan Semua dokumen dapat dicetak mengikut tarikh yang ditetapkan dan peralatan dalam keadaan selamatPERANCANGAN STRATEGIK 2008 – 2010
PEMBANGUNAN FIZIKAL SEKOLAH

NAMA SEKOLAH : SMK LAJAU, W.P. LABUAN

VISI SEKOLAH : SMK LAJAU Terbaik 2010

VISI : Kemudahan Fizikal Sekolah yang Lengkap Dan Selamat

MISI : 1. Menyediakan kemudahan prasarana pembelajaran yang lengkap
Dan kondusif
2. Mewujudkan persekitaran sekolah dalam taman yang sihat, selamat
ceria dan indah

TOV

1. Sekolah masih kekurangan kemudahan prasarana pendidikan.
2. Sekolah kekurangan bilik darjah dan bilik-bilik khas.
3. sekolah dalam keadaan yang kurang ceria.
4. Sekolah sudah agak lama tidak diselanggarakan.

OTI (OBJEKTIF KHUSUS)

Tahun 2008

1. Membina sebuah Galeri pembelajaran.
2. Mengecat semula kantin sekolah.
3. Menaik taraf dataran sekolah

Tahun 2009

1. Mengecat semula bilik darjah.
2. Menyelanggara gelanggang bola keranjang sekolah.

Tahun 2010

1. Menaik taraf bilik-bilik khas sepeti pejabat am, bilik darjah, bilik guru, bilik PSV, bilik ketua bidang dan UBK.
2. Melengkapkan bilik-bilik khas dengan kemudahan penghawa dingin.

MATLAMAT STRATEGIK 2010

1. Sekolah dilengkapi dengan kemudahan prasarana pembelajaran yang kondusif.ANALISIS SWOT

Kekuatan

1. Jabatan Pelajaran mempunyai peruntukan yang mencukupi untuk membangunkan fizikal sekolah
2. Jabatan Pelajaran dan pihak pentadbir sekolah mempunyai komitmen yang tinggi untuk membangunkan persekitaran sekolah yang kondusif.

Kelemahan

1. Bangunan sekolah pada asalnya merupakan bangunan sekolah rendah yang tidak dilengkapi dengan kemudahan yang diperlukan untuk sekolah menengah.
2. Peruntukan yang diberikan adalah agak terhad.

Peluang

1. Bantuan daripada agensi luar seperti LDA dan UMNO Bahagian Labuan.
2. Bantuan daripada badan swasta seperti syarikat SHELL dan PETRONAS.

Ancaman

1. Memerlukan peruntukan yang banyak kerana kos penyelanggaraan yang tinggi.


PERANCANGAN STRATEGIK ( 2008 – 2010 )
PEMBANGUNAN FIZIKAL SEKOLAH

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN
Sekolah kekurangan prasarana pendidikan 1. Sekolah kekurangan
bilik darjah

2 Bilik-bilik khas
masih kurang

3. Kemudahan sepperti
alat penghawa dingin
di bilik-bilik khas
masih kurang

4. Sekolah masih kekurangan soft board 1. Menambah bilangan bilik darjah dan bilik khas2. Memasang penghawa dingin di bilik-bilik khas


3. Sekolah mempunyai banyak soft board 1. Permohonan ke JPN

2. Memohon derma dari
agensi luar3. Memohon derma dari
agensi luar 1. Bilik darjah dan bilik-bilik khas mencukupi
2. Bilik khas mempunyai
penghawa dingin3. Soft board terdapat di
sekitar sekolah
Keadaan fizikal sekolah masih belum ceria 1. Bangunan sekolah
yang belum dicat baru

2. Kemudahan seperti
papan notis kurang 1. Mengecat semula
sekolah

2. Menambah bilangan
papan notis sekolah 1. Permohonan ke JPN


2. Memohon dari agensi
luar 1. Keadaan fizikal
sekolah yang ceria


PERANCANGAN STRATEGIK 2008 – 2010
PUSAT SUMBER

NAMA SEKOLAH : SMK LAJAU
VISI SEKOLAH : SMK LAJAU TERBAIK 2010
VISI PUSAT SUMBER : PUSAT SUMBER CEMERLANG TAHUN 2010.
MISI PUSAT SUMBER :
1. Mewujudkan pengurusan Otomasi PSS sepenuhnya.
2. Menjalankan aktiviti galakan membaca dan memupuk budaya membaca di kalangan pelajar.
3. Menjalankan promosi menggalakkan penggunaan PSS.
4. Menambah bilangan bahan buku dan bahan bukan buku untuk menarik minat pelajar.
5. Mewujudkan rangkaian Pusat Sumber merentasi sekolah.

TOV
1. Bilangan buku yang terdapat dalam rekod perolehan PSS pada 31 Disember 2008 adalah sebanyak 8, 277 buah.
2. Dari segi kemudahan fizikal, pelajar suka memuat turun bahan multimedia berbentuk games dan lagu-lagu yang menjadi punca ancaman virus di Pusat Akses.
3. Program otomasi masih dijalankan tetapi peminjaman menggunakan komputer tidak dapat digunakan kerana peralatan Barcode scanner rosak.
4. Program galakan membaca belum mantap.
5. Bilangan buku yang perlu dihapuskira kerana usang, rosak dan lapuk sangat banyak.

OTI (OBJEKTIF KHUSUS)

Tahun 2008
Bilangan buku sebanyak 8, 277 buah dicapai dan Sistem Otomasi PSS dimantapkan.

Tahun 2009
Memantapkan pengurusan semua fail PSS dan mewujudkan budaya membaca dengan Program Mini Pusat Sumber Dan Pameran Berfokus. Bilangan buku mencapai 10,000 buah.

Tahun 2010
Sistem Otomasi digunakan sepenuhnya dan bilangan buku mencapai 12,000 buah.

Akhir Tahun 2010 (ETR)
Pusat Sumber merentasi sekolah secara optimum dan PSS SMK Lajau menjadi pusat rujukan utama dengan koleksi bahan yang komprehensif dan bilangan buku mencapai 12,000 buah. Nisbah bahan bacaan fiksyen Bahasa Inggeris : Bahasa Malaysia mencapai 40:50 dan nisbah bilangan bahan untuk setiap pelajar adalah 20:1


ANALISIS SWOT
KEKUATAN
• Penyelaras ICT yang berpengalaman untuk menjadikan sekolah sebagai koridor multimedia dan celik IT.
• Sokongan pihak sekolah untuk merealisasikan Visi PSS.
• Kerjasama erat antara pihak pentadbir dan semua guru.
• Lembaga Pengawas Pusat Sumber yang komited dan dedikasi.

KELEMAHAN
• Pengurusan Rekod Buku Perolehan yang tidak mantap.
• Pengurusan fail PSS yang tidak sistematik.
• Sistem otomasi belum dapat dioptimumkan penggunaannya kerana kerosakan peralatan.
• Bilangan buku-buku lama dan usang yang banyak.
• Budaya membaca belum pada tahap optimum di kalangan pelajar.
• Kewangan yang belum mencukupi untuk menambah bilangan bahan buku dan bahan bukan buku.
• Ketiadaan kerani PSS menyebabkan pengurusan dan operasi PSS kurang mantap.
PELUANG
• PIBG yang sentiasa komited dan berkerjasama erat dengan pihak sekolah.
• Ibubapa yang prihatin terhadap keperluan PSS dan dapat menyemai budaya membaca di kalangan pelajar.

CABARAN
• Pelajar tidak menjadikan membaca sebagai amalan harian.
• Keadaan suasana dalam PSS yang selesa dan berhawa dingin menyebabkan pelajar suka berada di PSS tetapi tidak mahu membaca.


STRATEGI PELAKSANAAN 2008 – 2010

Bil Program Tindakan Kos/Sumber Tarikh Laksana
01 Program NILAM Guru NILAM PCG PSS Feb - Sept
02 Program Galakan membaca Guru Media PCG PSS Feb - Sept
03 Program Celik IT Penyelaras ICT PCG PSS Feb - Sept
04 Program Otomasi Guru Media PCG PSS Feb - Sept
05 Program Mini Pusat Sumber Guru NILAM PCG PSS Feb - Sept
06 Program Pameran Berfokus Guru Media PCG PSS Feb - Sept
07 Program Sebaran Maklumat Guru Media PCG PSS Feb – Sept
08 Program peningkatan pengurusan PSS & Lembaga Pengawas PSS Guru Media PCG PSS Feb – SeptCARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SMK LAJAU TAHUN
2009
CARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SMK LAJAU TAHUN 2009

PELAN STRATEGIK 2008 – 2010
PUSAT SUMBER SEKOLAH


ISU 1 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
Kurang budaya membaca di kalangan pelajar. 1. Sikap pelajar yang kurang minat membaca.
2. peminjaman buku di PSS masih di tahap rendah
3. Kurang budaya membuat rujukan di PSS. 1. Meningkatkan bilangan peminjaman buku di PSS.
2. Meningkatkan bilangan bacaan NILAM setiap pelajar 1. Memantapkan sistem pengurusan PSS.
2. Menggantikan peralatan ICT yang rosak untuk sistem otomasi.
3. Menambah bilangan buku dalam PSS.
4. Mempromosikan buku-buku PSS semasa perhimpunan.
5. Mewujudkan masa NILAM pada 6.45 – 7.00 pagi pada hari Selasa, Rabu dan Khamis.
1. Bilangan bacaan NILAM meningkat.
2. Bilangan peminjaman buku meningkat.
ISU 2 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
Sistem otomasi yang kurang mantap 1. Peralatan ICT yang rosak.
2. Tempoh pemprosesan setiap buku mengambil masa yang lama.
1. Laporan PSS seperti bilangan buku dan statistik peminjaman dapat di buat dengan cepat dan tepat.
2. Proses peminjaman dan pemulangan buku dapat dibuat dengan cepat dan efisien. 1. Menggantikan peralatan ICT yang penting dalam sistem otomasi.
2. Membuat kad peminjaman berbentuk Smart Card.
1. Laporan PSS dan NILAM dapat dibuat secara berkala.
2. Buku Perolehan dapat dicetak dan disimpan dalam fail.

ISU 3 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
Sebaran Maklumat yang tidak menyeluruh 1. Sikap pelajar yang suka merosakkan bahan maklumat di sekolah.
2. Sudut Akhbar yang selalu dirosakkan 1. Memupuk budaya sayangkan sekolah.
2. Menggalakkan minat pelajar terhadap isu-isu semasa. 1. Menyebarkan maklumat-maklumat menarik melalui Ulasan Buku setiap hari Isnin.
2. Membuat Kuiz Buku dan Info Hunt.
3. Membuat Sudut Akhbar (BM & BI) lebih berfokus kepada topik-topik menarik seperti Jenayah, Politik, Sukan, Pendidikan dan Hiburan..
4. Mengadakan Pertandingan Pameran Berfokus antara kelas setiap 3 bulan.
1. Bahan maklumat tidak dirosakkan.
2. Pameran berfokus yang menarik di setiap kelas.PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2010
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI


SEKOLAH : SMK LAJAU

VISI SEKOLAH : SMK Lajau Terbaik Tahun 2010

VISI ICT : Sekolah mendapat Pengiktirafan Lima Bintang Dalam SSQS.

MISI :

1. Meningkatkan kemudahan prasarana ICT dalamsekolah.
2. Meningkatkan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.
3. Memantapkan pengurusan Sekolah yang berasaskan ICT.
4. Melonjak kecemerlangan Sekolah.

TOV

1. Pada tahun 2008 kemudahan ICT adalah terbatas.
2. Kurangnya penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.
3. Pengurusan ICT yang masih kurang mantap.

MATLAMAT STRATEGIK/ETR 2010

TAHUN 2009

1. Melengkapkan kemudahan ICT di Sekolah.
2. Memantapkan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.
3. Memantapkan penggunaan ICT dalam pengurusan Sekolah.
4. ICT sebagai pemangkin kecemerlangan.

TAHUN 2010

1. Kemudahan asas untuk ICT adalah lengkap.
2. Penggunaan ICT setiap subjek sekurang-kurangnya sekali seminggu setiap subjek.
3. Masalah teknikal ICT adalah di tahap minima.

OBJEKTIF KHUSUS/ OTI

TAHUN 2009

1. Pembelian peralatan ICT Januari 2009 seperti pencetak dan komputer meja.
2. Pembelian “broadband” Julai 2009.
3. Perancangan strategik bersama JPN.

TAHUN 2010

1. Permohonan pembelian peralatan ICT dari Kementerian Pelajaran.
2. Memohon sumbangan peralatan ICT dari wakil rakyat.
3. Kursus MS office akan diadakan.
4. Mengikuti kursus penyelenggaraan ICT.


ANALISIS SWOT


KEKUATAN

1. Hubungan baik dan kerjasama yang mantap dengan semua pihak.
2. Juruteknik yang ditempatkan di SMK Lajau.
3. Kursus yang dianjurkan.

KELEMAHAN

1. Jangka masa kelulusan mengambil masa lebih kurang 6 bulan.
2. Sistem inventori yang belum mantap.

PELUANG

1. Kerjasama yang mantap dengan semua pihak.


CABARAN

1. Reformasi perlu dilakukan secara professional dan terancang.PELAN STRATEGIK 2008 – 2010
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

1. PIHAK BERKEPENTINGAN (MURID, GURU, IBU BAPA, KOMUNITI)

1.1 MEMBINA KESEDARAN DAN MOTIVASI DI KALANGAN:

CARA/AKTIVITI INDIVIDU B/JAWAB JANGKA MASA PENGUKURAN IMPAK / HASIL
a) Murid Bulan Orientasi Bestari
- Murid baru – pengisian profil, ujian literasi komputer, memahami persekitaran ICT di sekolah, makmal bestari, Pusat Akses.
- Bimbingan asas kemahiran komputer

- Penghayatan Lagu Sekolah Bestari – perhimpunan sekolah
- Pameran komputer
- Minggu ICT Pengetua/ PK HEM / PSB / KaunselorGuru kelab komputer
1 BulanSepanjang tahun Minat murid menggunakan ICT.
b) Guru Orientasi Guru Baru
- Guru lama menjadi mentor bagi kumpulan guru menggunakan aplikasi Microsoft Office bagi pengurusan sekolah.
- Latihan Dalaman & Perbengkelan – 2 modul
Pengetua / P.Kanan / GPB / Penolong GPB 3 bulan

2 kali


Sepanjang tahun Guru baru menggunakan Perisian ICTRutin tugasan di sekolah
c) Ibubapa Mengaktifkan dan kemaskini Laman Web/blog
Mengaktifkan SMS Sekolah PIBG / SU PIBG / Guru Kanan Matapelajaran

Guru Penyelaras Media
Guru Penyelaras Bestari 2 kali setahunSepanjang tahun
Sepanjang tahun Laporan aktiviti PIBGLaman Web

Semua ibubapa penjaga mendaftar dengan SMS Sekolah
d) Komuniti Menyertai pertandingan Pidato LHDN

Pengetua/PK

1 kali setahun

Laporan aktiviti sekolah1.2 STRATEGI PENGURUSAN PERUBAHAN

AKTIVITI INDIVIDU B/JAWAB JANGKA MASA CARA PENILAIAN
Membentuk dan menggerakkan JK Pengurusan Perubahan Sekolah Bestari
Pengetua,GPBi Sepanjang tahun Laporan berkala disediakan dan difailkan
Melatih guru menggunakan ICT
GPB/ Guru ICT Sebulan sekali Guru menggunakan ICT dalam pengurusan kelas dan Pengajaran & Pembelajaran
Menyediakan buku log penggunaan alatan ICT dan perisian kursus GPB dan GPM Sepanjang tahun Buku Log ada dan diselenggarakan

1.3 MENANGANI ISU DAN CABARAN

ISU/CABARAN CARA MENANGANI INDIVIDU B/JAWAB JANGKA MASA CARA PENILAIAN
Guru biasa berkerja bersendirian Membentuk kumpulan kerja dan latihan oleh peer group. Guru Sumber / Fasilitator Sepanjang tahun Tugasan yang diselesaikan menggunakan ICT secara kolaboratif

Tahap kemahiran murid yang berbeza Mengadakan pakej khas melatih murid Guru ICT 3 bulan Menilai hasil kerja murid
Peluang masuk makmal yang sangat terhad. Akses kendiri – di luar waktu persekolahan. Pengurusan tugasan Guru sumber, guru subjek Jadual makmal Menilai hasil kerja murid2. APLIKASI ( SISTEM DAN PERISIAN KURSUS )
2.1

MENGINTEGRASIKAN
ICT DALAM P&P AKTIVITI INDIVIDU B/JAWAB JANGKA MASA CARA PENILAIAN
a.Kumpulan guru menggunakan notebook dan PC dalam makmal Penjadualan / perkongsian guru pelbagai subjek dikumpulkan dalam kumpulan dan bergilir-gilir menggunakan notebook / PC Penolong kanan Sepanjang tahun Jadual penggunaan dan kekerapan guru menggunakan alat ICT dalam buku log
b.Guru-guru menyediakan persembahan / powerpoint untuk pengajaran dan pembelajaran Bengkel penyediaan perisian / persembahan / powerpoint menggunakan bahan dari internet GPB/ Multimedia Sepanjang tahun Penyediaan bahan P & P yang dikongsi dan direkodkan dalam buku log.
c.Pelajar menyediakan persembahan / tugasan menggunakan ICT Murid mempersembahkan hasil pembelajaran dengan powerpoint dll. Guru Mata Pelajaran / Penyelaras Pusat Sumber 1 bulan sekali Bilangan persembahan murid yang dikumpul dan disenaraikan.
d.Murid / guru menggunakan perisian kursus yang disediakan oleh KPM Sesi P & P yang menggunakan bahan di makmal multimedia / makmal bestari Guru mata pelajaran Sepanjang tahun Masa penggunaan perisian / aplikasi TLM direkod dalam buku log penggunaan


2.2 MEMANTAU PENGGUNAAN APLIKASI

JENIS APLIKASI CARA MEMANTAU INDIVIDU B/JAWAB JANGKA MASA CARA PENILAIAN
Microsoft Word Menyemak buku log penggunaan dan hasil kerja guru Pengetua / PK / PK HEM / PK Kokurikulum Seminggu sekali Buku Log - Frekuensi penggunaan
Microsoft Excel Menyemak buku log penggunaan dan hasil kerja guru Pengetua / PK / PK HEM / PK Kokurikulum Seminggu sekali Buku Log - Frekuensi penggunaan
Microsoft Powerpoint Menyemak buku log penggunaan dan hasil kerja guru Pengetua / PK / PK HEM / PK Kokurikulum Seminggu sekali Buku Log - Frekuensi penggunaan

2.3 MENGGALAKKAN PENGGUNAAN APLIKASI

JENIS APLIKASI CARA MENGGALAK INDIVIDU B/JAWAB JANGKA MASA CARA PENILAIAN
Nama dan bilangan ikut kelas Mewajibkan semua guru kelas memasukkan nama Murid ikut kelas. Pengetua / PK HEM Sepanjang tahun Senarai Nama yang dicetak.
ISI KOKURIKULUM Setiap guru penasihat mesti memasukkan maklumat murid dalam aplikasi.

Operasi mendaftar. PK KOKUM / SU KOKUM / PENYELARAS KOKUM 3 bulan Data dimasukkan dalam system


2.4 MENANGANI ISU/CABARAN

JENIS ISU / CABARAN CARA MENANGANI INDIVIDU B/JAWAB JANGKA MASA CARA PENILAIAN
Rangkaian kepada semua komputer kadangkala tidak berfungsi.
Tiada LAN bagi untuk akses internet di Makmal Komputer dan Pusat AKses. Baikpulih GPB / Juru teknik Sepanjang tahun Buku log kerosakan


3. INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI

3.1 MEMANTAU PENGGUNAAN KEMUDAHAN

JENIS KEMUDAHAN CARA MEMANTAU INDIVIDU B/JAWAB JANGKA MASA CARA PENILAIAN
Makmal Komputer Menyemak buku log penggunaan bilik dan buku log penggunaan computer GPB / Guru ICT / JTK Setiap bulan Frekuensi pengunaan bilik
Pusat AKses Menyemak buku log penggunaan bilik dan buku log penggunaan computer Peny. Pusat Sumber / Guru Multimedia Setiap bulan Frekuensi pengunaan bilik3.2 MENGOPTIMUMKAN PENGGUNAAN KEMUDAHAN

JENIS KEMUDAHAN CARA MENGOPTIMUMKAN INDIVIDU B/JAWAB JANGKA MASA CARA PENILAIAN
Notebook / PC Kumpulan pengguna setiap alat ditetapkan serta dijadualkan.Menggalakkan peer sharing Ketua Bidang Sains-Mateamatik dan Ketua Bidang Bahasa Sepanjang tahun Frekuensi penggunaan dan aplikasi yang digunakan
Bilik-bilik khas Jadual penggunaan disediakan Guru Kanan matapelajaran Sepanjang tahun Frekuensi penggunaan dan aplikasi yang digunakan
Pusat Sumber Murid digilirkan menggunakan PSS Penyelaras Pusat Sumber Sepanjang tahun Frekuensi penggunaan
Makmal computer Jadual penggunaan disediakan


Menubuhkan pengawas briged siber sentiasa ada untuk membantu


Memastikan semua peralatan berfungsi dan sedia untuk digunakan. Guru Kanan matapelajaran

Guru penyelaras briged siber

GPB/JTK Sepanjang tahun

Sepanjang tahun


Sepanjang tahun Frekuensi penggunaan dan aplikasi yang digunakan
Fail Meja3.3 PENGURUSAN KEMUDAHAN

3.3.1 PENYELENGGARAAN

JENIS KEMUDAHAN AKTIVITI PENYELENGGARAAN INDIVIDU B/JAWAB JANGKA MASA CARA PENILAIAN
Makmal komputer / Pusat AKses /
Penyelenggaraan preventif GPB/JTK Setiap bulan Laporan berkala
Komputer notebook / PC / LCD Melaporkan kepada Syarikat bertanggung jawab dgn kontrak pembaikian..

- kes tertentu terus diselenggarakan oleh sekolah GPB / JTK Setiap masa Laporan berkala

3.3.2 SOKONGAN TEKNIKAL

PUNCA MASALAH TEKNIKAL CARA MENGATASI INDIVIDU B/JAWAB JANGKA MASA CARA PENILAIAN
Server tidak berfungsi Dibaiki/dipulihkan- jika dapat GPB/JTK Setiap masa
Juru teknik kurang mahir Latihan tambahan kepada juruteknik BTP 3 bulan sekali
Sebahagian talian dalam rangkaian sudah tidak berfungsi Sebahagian talian rangkaian perlu pendawaian semula BTP / JPN3.3.3 KESELAMATAN

ASPEK KESELAMATAN AKTIVITI KESELAMATAN INDIVIDU B/JAWAB JANGKA MASA CARA PENILAIAN
Sambungan ke internet oleh murid mengundangkan jangkitan virus

Memperolehi perisian anti-virus dalam pasaran Pengetua / GPB 2 bulan Perisian diperolehi dan digunakan. Rekod penyelesaian dalam buku log.
Kesedaran mengenai ancaman virus Mengadakan latihan menangani virus dan cara membersihkannya GPB / Juruteknik 3 bulan Bilangan kursus / latihan yyang dilaksanakan3.4 MENANGANI ISU DAN CABARAN

ISU/CABARAN INFRASTRUKTUR CARA MENANGANI INDIVIDU B/JAWAB JANGKA MASA CARA PENILAIAN
Komputer yang terdapat dalam bilik-bilik khas terasing dan kurang penggunaan Memperolehi data switch bagi tujuan menambah rangkaian setempat Pengetua / GPB 6 bulan Rangkaian tambahan dapat disediakan
Guru kurang bersedia berkongsi computer dalam bilik mereka. (Redistribution of resources) Agih semula / kongsi peralatan ICT kepada yang memerlukan Pengetua / PK / GPB 2 bulan Kumpulan pengguna ditetapkan
Guru tidak biasa kongsi peralatan Kumpulan pengguna ditentukan oleh pengetua dan proses pembudayaan “alat ICT untuk kegunaan bersama di mana sahaja” Pengetua / PK 2 bulan Guru sedia berkongsi penggunaan peralatan ICT di mana-mana sahaja

4. KEPERLUAN (NEEDS)

JENIS KEPERLUAN RASIONAL KEPERLUAN INDIVIDU B/JAWAB JANGKA MASA IMPAK YANG DIJANGKAKAN
Pendawaian rangkaian setempat dalam sekolah. Memastikan penyebaran dan liputan rangkaian menyeluruh dan merealisasikan medium perhubungan dan menggalakkan interaksi antara murid, guru dan bahan. (JPN/BTP)
Pengetua / Pen.Kanan 6 bulan Peluang dan ruang yang disediakan pasti akan menggalakkan perkembangan dan kreativiti guru dan murid
Akses internet yang meliputi keseluruhan sekolah.Membaiki AP sedia ada. Bangunan sekolah yang tersebar dan berjauhan tetapi tidak dapat dihubungi dalam rangkaian boleh disediakan akses kepada internet GPB / Juruteknik Komputer 6 bulan Peluang dan ruang yang disediakan pasti akan menggalakkan perkembangan dan kreativiti guru dan murid

PERANCANGAN STRATEGIK 2008 – 2010
PENGURUSAN PENTADBIRAN LATIHAN GURU


NAMA SEKOLAH : SMK LAJAU, W.P.LABUAN

VISI SEKOLAH : SMK Lajau Terbaik Tahun 2010

VISI : Semua guru mendapat bimbingan dan latihan melalui
kursus yang dilaksanakan

MISI :

1. Memastikan semu guru mendapat latihan dan bimbingan berkaitan tugas-tugas guru.
2. Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran guru berkualiti sepanjang masa
3. Memastikan kursus yang dilaksanakan berkaitan dengan tugas-tugas guru..
4. Meningkatkan pengetahuan guru-guru.
5. Meningkatkan kecemerlangan guru dalam mendidik pelajar.

TOV

1. Pada akhir tahun 2007, ramai guru yang tidak mengikuti kursus.
2. Guru yang berkursus tidak menyampaikan maklumat untuk dikongsi bersama.
3.


MATLAMAT STRATEGIK / ETR 2010

TAHUN 2008

1. Meningkatkan bilangan guru yang berkursus.
2. Guru yang berkursus dapat menyampaikan maklumat untuk dikongsi bersama.
3. Menambahkan pengetahuan guru-guru.
4. Memastikan semu guru mendapat kursus mengikut bilangan hari (7hari).

TAHUN 2009

1. Memantapkan pengurusan bahagian latihan guru
2. Merekod bilangan guru yng telah mengikuti kursus dengan teratur.
3. Memastikan semua guru mengikuti kursus mengikut bilangan hari (7hari).

TAHUN 2010

1. Tiada masalah dalam bahagian latihan guru.
2. memastikan semua guru mengikuti kursus.
3. Memantapkan bahagian latihan guru terutama dalam merekod data.

OBJEKTIF KHUSUS / OTI

TAHUN 2008

1. Pada bulan Mei semu rekod telah dikemas kini.
2. Pada bulan Julai, hampir 80% guru dapat memenuhi bilangan hari mengikut kursus yang telah dijalankan.
3. Pada bulan Oktober semua guru telah memenuhi bilangan hari berkursus.

TAHUN 2009

1. Pada bulan Mei semu rekod telah dikemas kini.
2. Pada bulan Julai, hampir 80% guru dapat memenuhi bilangan hari mengikut kursus yang telah dijalankan dan P&P guru semakin mantap.
3. Pada bulan Oktober semua guru telah memenuhi bilangan hari berkursus dan mengikuti kursus yang sesuai.

TAHUN 2010


1. Pada Januari 2010, kursus yang diadakan oleh bahagian latihan guru semakin terancang.
2. Semua guru telah mengikuti pelbagai kursus dan memenuhi bilangan hari yang ditetapkan.


ANALISIS SWOT

Kekuatan

1. Pihak pentadbir telah menyediakan panduan untuk merancang, melaksana dan menilai program.
2. Peruntukan kewangan bahagian latihan guru disediakan oleh (BPG).
3. Bahagian latihan guru sentiasa dibantu oleh pihak Jabatan Pelajaran, W.P.Labuan dalam menjalankan kursus,

KELEMAHAN

1. Kekangan waktu kursus diadakan.
2. Masalah guru yang sedang sakit.
3. Sistem pengurusan fail belum mantap.
4. Masalah kehadiran guru.PELUANG

1. Pentadbir memberikan sokongan dalam semua aktiviti yang dijalankan.
2. Sekolah boleh merujuk Jabatan Pelajaran untuk khidmat nasihat professional.

CABARAN

1. Penerimaan dan penghayatan guru terhadap kursus yang telah dilaksanakan.


STRATEGI PELAKSANAAN 2008 – 2010


Bil. Program Tindakan Kos/Sumber Tarikh Pelaksanaan
01 Kursus Perkongsian Pintar Bahagian Latihan Guru OS2700
OS2900 2008
02 Kursus Pengurusan Jenazah Bahagian Latihan Guru OS2900 2008
03 Kursus Mengikut Keperluan Panitia Bahagian Latihan Guru OS2900 2009
04 Kursus Kawalan Kelas Bahagian Latihan Guru OS2900 2009

PELAN STRATEGIK ( 2008 – 2010 )
BAHAGIAN LATIHAN GURU

ISU
1 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN
Bilangan guru yang mengikut kursus masih rendah. 1. Sebelum ini kursus tidak dilaksanakan secara khusus di sekolah.
2. Tidak semua kursus dapat diadakan.
3. Kekangan masa kursus.

1. Meningkatkan perancangan latihan guru supaya lebih teratur dan sistematik.
1. Menyeneraikan keperluan kursus semua guru.
2. Mengenal pasti kursus yang bersesuaian dengan guru.
3. Membuat anggaran perbelanjaan untuk setiap kursus yang akan dijalankan.
4. Melaporkan kursus yang telah dilaksanakan.
1. Semua guru dapat mengikuti kursus yang dilaksanakan.PERANCANGAN STRATEGIK 2008-2010
SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH


NAMA : EMIS, OPMEN DAN SMM

VISI SEKOLAH : SMK LAJAU Terbaik Tahun 2010

VISI : Maklumat yang tepat dan boleh dipercayai.

MISI
1. Menyediakan satu maklumat yang tepat dan boleh dirujuk oleh semua warga SMK Lajau.
2. Maklumat yang sentiasa di kemaskini supaya boleh dipercayai dan tiada ralat.

TOV
1. Laporan bulanan telah disediakan dan dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri pada setiap awal bulan iaitu bermula bulan Januari hingga November.
2. Laporan disediakan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
3. Jumlah guru sehingga 31 Oktober 2007 ialah seramai 48 orang, 39 orang guru siswazah dan 9 orang guru bukan siswazah.
4. Jumlah pelajar sehingga 31 Oktober 2007 ialah seramai 517 orang dan jumlah kelas ialah 19 buah.
5. Semua maklumat pelajar telah di masukkan ke dalam Sistem Maklumat Murid ( SMM ) dan telah dikemaskini setiap bulan.
6. Semua maklumat guru, maklumat sekolah dan enrolmen pelajar telah di kemaskini pada setiap bulan dalam sistem maklumat pengurusan pendidikan iaitu EMIS.
7. Maklumat perjawatan guru, data guru, maklumat untuk ABM dan enrolmen pelajar telah dikemaskini pada setiap bulan dalam OPMEN.

OBJEKTIF KHUSUS / OTI

Tahun 2008

1. Memastikan semua maklumat guru, enrolmen pelajar dan maklumat perjawatan adalah tepat, tiada ralat dan dikemaskini pada setiap bulan dan dihantar ke Jabatan Pelajaran tepat pada masa yang telah ditetapkan.

Tahun 2009

1. Sentiasa membuat kemaskini maklumat guru, enrolmen pelajar dan data perjawatan guru.
2. Memastikan data SMK Lajau tiada ralat yang diragui diperingkat Wilayah Persekutuan Labuan.

Tahun 2010

1. Meneruskan komitmen untuk membuat kemaskini data SMK Lajau pada setiap masa dan memastikan data SMK Lajau tiada ralat yang diragui diperingkat Wilayah Persekutuan Labuan.

MATLAMAT STRATEGIK / ETR 2010

Tahun 2008

1. Memastikan semua guru menyemak data peribadi masing-masing dan membuat pembetulan pada data yang ada kesilapan.
2. Memastikan semua pelajar mengisi borang maklumat pelajar (SMM) dan semua maklumat yang diberikan adalah tepat.

Tahun 2009

1. Memastikan semua guru menyemak data peribadi masing-masing dan membuat pembetulan pada data yang ada kesilapan.
2. Pergerakan pelajar setiasa dikemaskini dan enrolmen pelajar adalah yang terkini dan tepat pada setiap bulan.

Tahun 2010

1. Data semua guru SMK Lajau adalah yang terkini, tepat dan boleh digunakan sebagai rujukan untuk semua urusan yang berkaitan.
2. Maklumat perjawatan sekolah adalah yang terkini dan tepat.
3. Data pelajar adalah tepat dan setiasa dikemaskini.

ANALISIS SWOT

KEKUATAN

1. Maklumat guru boleh boleh digunakan sebagai rujukan untuk tujuan pengisian borang-borang yang berkaitan dan untuk makumat perjawatan.
2. Maklumat pelajar boleh digunakan untuk tujuan pengurusan biasiswa, bantuan kebajikan dan kokurikulum.
3. Data perjawatan dalam OPMEN adalah sebagai rujukan dalam ABM sekolah pada setiap tahun.
KELEMAHAN

1. Data guru dan pelajar adalah sesuatu yang sentiasa berubah atau ‘moving item’ pada setiap masa, sekiranya guru data terlepas mengesan perubahan tersebut, ini akan menyebabkan ralat akan timbul di sesebuah sekolah.
2. Kesilapan atau ralat yang sering berlaku ialah pada bahagian tarikh, gaji, matapelajaran diajar dan pergerakan guru.
3. Maklumat pelajar terutama pada bahagian pendapatan ibupada/penjaga pelajar yang selalu kurang tepat dan meragukan.

PELUANG

1. Semua Pentadbir dan warga Sekolah sentiasa memberikan kerjasama pada setiap masa.

CABARAN

1. Perisian EMIS, SMM dan OPMEN yang sentiasa di ubah dan di upgrade pada setipa tahun menyebabkan berlaku perubahan pada beberapa item, ini menyebabkan data yang telah di isi juga akan berubah iaitu ada yang dihapuskan dan ada yang perlu di tambah. Ini yang menyebabkan ralat pada peringkat awal perubahan tersebut.

STRATEGI PELAKSANAAN 2008-2010

Bil Program Tindakan Kos/Sumber Tarikh
Laksana
1 Membuat penyemakan pada data semua guru dan KTBM dengan mengedarkan borang peribadi semua yang terlibat untuk disemak
Semua guru dan KTBM
Bulan Januari pada setiap tahun.

2 Membuat kemaskini pada data EMIS, SMM dan OPMEN
Guru data
Setiap bulan pada sepanjang tahun.

3 Menghantar laporan bulanan dalam bentuk hardcopy dan softcopy ke JPN untuk dikumpulkan diperigkat Negeri.
Guru data
Setiap awal bulan pada bulan Januari hingga Nover.


PELAN STRATEGIK ( 2008-2010 )
SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH


ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN
1. Guru data lambat mendapat maklumat dari segi perubahan tarikh pelantikan, naik pangkat, pengesahan jawatan, kelulusan isytihar harta dan masuk skim pencen semua guru dan KTBM.
Surat perlantikan atau pengesahan yang diterima oleh guru dan KTBM tidak diberikan atau dimaklumkan kepada guru data. Ini menyebabkan guru data lambat membuat kemaskini dan akan menyebabkan ralat diperingkat Jabatan Pelajaran Negeri. Membuat peringatan kepada semua guru dan KTBM supaya memberikan salinan surat yang berkenaan atau memaklumkan kepada guru data sebaik saja mereka mendapat surat pelantikan atau pengesahan. Menerangan kepentingan tarikh yang ada dalam data maklumat guru. Ada guru yang terus memaklumkan perubahan tarikh yang merekan terima kepada guru data dengan kadar yang segera.
2. Ada ibubapa pelajar yang tidak mengisytiharkan pendapatan mereka dengan tepat.
Pendapat ibubapa pelajar yang dinyatakan dalam borang SMM tidak sama dengan slip gaji mereka. Memaklumkan kepada semua ibubapa pelajar bahawa adalah menjadi satu kesalahan sekiranya tidak menyatakan pendapatan yang tidak tepat. Memberikan pesanan kepada semua ibubapa melalui anak mereka supaya menyatakan gaji yang sebenar dalam borang SMM Kebanyakan gaji yang dinyatakan dalam borang SMM adalah sama dengan slip gaji yang sebenar.

PERANCANGAN STRATEGIK 2008 – 2010
PEMBANGUNAN KOPERASI


NAMA : KOPERASI SMK LAJAU BERHAD

VISI SEKOLAH : SMK Lajau Terbaik Tahun 2010

VISI : Ke arah pengurusan efisen

MISI :

8. Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti.
9. Melahirkan kepimpinan koperator yang berintelek, progresif dan profesional.
10. Pengurusan yang berstruktur, beretika, telus, komited dan amanah dalam mentadbir urus koperasi.
11. Menjana perniagaan dan pelaburan yang menjamin pulangan.
12. Prihatin terhadap kebajikan dan keharmonian anggota.


TOV

5. ALK Koperasi komited dan berminat untuk belajar berurusniaga.
6. Keuntungan koperasi bagi tahun berakhir 30 Jun 2007 ialah RM 9244.24.
7. Jenis barangan yang diniagakan ialah pakaian sukan, makanan dan minuman ringan, Buku Kemajuan Sekolah, Buku Penilaian Kokurikulum, Buku Peraturan Sekolah, tag nama dan lencana sekolah, tali leher, perkhidmatan fotostat dan liminate.
8. Kemudahan fizikal lengkap.
9. Jumlah anggota Koperasi hingga 31 Jun 2007 adalah 575 orang.
10. Memberi perkhidmatan yang terbaik kepada anggota dengan menjaga kebajikan mereka seperti mewujudkan tabung khairat kematian.OBJEKTIF KHUSUS / OTI

Tahun 2008

1. Meningkatkan keuntungan sekurang-kurangnya sebanyak 5%.
2. Menjual barangan runcit.
3. Menyediakan perkhidmatan liminate.
4. Anggaran belanja mengurus disediakan


Tahun 2009

1. Keuntungan meningkat sebanyak 8 %.
2. Perniagaan diperluaskan kepada perkhidmatan perbekalan.

3. Sekurang-kurangnya 80% daripada warga sekolah menjadi anggota
Koperasi.


Tahun 2010

1. Keuntungan meningkat 10%.
2. Barangan jualan dipelbagaikan lagi.
3. Sekurang-kurangnya 90% warga sekolah menjadi anggota Koperasi.MATLAMAT STRATEGIK /ETR 2010


Tahun 2008

1. Menambahkan bilangan ahli Koperasi
2. Meningkatkan aktiviti jualan
3. Memantapkan pengurusan jualanTahun 2009

1. Menambah bilangan ahli Koperasi serta meningkatkan syer ahli
2. Meningkatkan aktiviti jualan serta perkhidmatan
3. Menempatkan seorang pembantu kedai tetap
Tahun 2010

1. Semua warga sekolah menjadi ahli Koperasi sekolah
2. Mempelbagaikan aneka jualan serta menawarkan perkhidmatan mengikut
kehendak pasaran
3. Menempatkan seorang pembantu kedai tetap yang mempunyai komitmen yang tinggi serta ingin berkhidmat lama sebagai petugas Koperasi.


ANALISIS SWOT


KEKUATAN

4. Telah berjaya memupuk sikap kerjasama dan kemesraan di kalangan ahli-ahli Koperasi terutamanya guru dan pelajar.
5. Telah berjaya meningkatkan kemahiran berniaga dengan kejayaan mendapat keuntungan setiap kali mengadakan jualan.
6. Telah berjaya melatih ahli menjadi pembantu jualan yang bertanggungjawab, berdisiplin dan jujur.
7. Mempunyai banyak rangkaian perniagaan/ pembekal yang ingin membekalkan barangan.


KELEMAHAN

3. Sukar untuk guru koperasi bertugas pada setiap hari memandangkan bilangannya yang kurang dan sibuk dengan tugasan yang lain.
4. Ada di antara ahli koperasi yang tidak melibatkan diri secara aktif.
5. Banyak barang yang dijual di kantai dan kedai tidak dapat dijual di Koperasi.
6. Terdapat guru Koperasi yang senior masih tidak tahu tugasnya.
7. Komitmen guru terbatas kerana terlibat dengan tugasan lain yang fleksibel


PELUANG

2. Sokongan yang kuat dari pihak pentadbir, guru-guru untuk menjadi rakan niaga.
3. Terdapat pelajar yang memang minat untuk berniaga.
4. Pentadbiran sekolah memberi sokongan kepada guru-guru yang terlibat.


CABARAN

2. Penyediaan kemudahan asas sekolah menggantikan perkhidmatan yang disediakan oleh koperasi seperti penyediaan watercooler.
3. Perubahan dasar berkaitan keperluan kurikulum sekolah menyebabkan koperasi mengalami kerugian seperti Buku Rekod Penilaian Pelajar dan Buku Kokurikulum.
STRATEGI PELAKSANAAN 2008 -2010

Bil Program Tindakan Kos/Sumber Tarikh Laksana

01 Bengkel Pengurusan Fail

Setiausaha
Koperasi 2008
02 Taklimat Perkhidmatan Kaunter

ALK Guru
Koperasi 2008
03 Mesyuarat ALK

Setiausaha
Koperasi 4 kali setahun
04 Kursus Asas MLM 100
( Pengurusan Koperasi )

Setiausaha
MKM 2007
2008
2009
2010
05 Kursus berkaitan Koperasi

Setiausaha
- 2009
06

Gotong Royong mengemas Koperasi
ALK guru dan Pelajar - Novemver


07 Mesyuarat Agong Tahunan ALK Koperasi Selepas 30 Jun

08 Bumi Hijau ALK guru dan Pelajar Koperasi Sepanjang tahun


PELAN STRATEGIK ( 2008 – 2010 )
PEMBANGUNAN KOPERASI


ISU
1 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR
KEJAYAAN
Bilangan Ahli Koperasi
Sedikit 3. Terdapat segelintir pelajar tidak mahu menjadi ahli Koperasi.
5. Memastikan semua warga sekolah merupakan pemegang saham Koperasi dan menyokong Koperasi.
6. Menjadi Koperasi Sekolah yang cemerlang dan menjadi pilihan di kalangan komuniti setempat.
3. Memberi pendedahan kepada pelajar dan guru terhadap kepentingan Koperasi.
4. Meningkatkan kefahaman tentang konsep, fungsi dan faedah Koperasi. 1. Semua warga sekolah menjadi ahli Koperasi di mana dividen dapat dinikmati oleh semua ahli dan dimasukkan semula ke dalam tabung kebajikan.
2. Program yang dapat meningkatkan pencapaian akademik, kokurikulum dan sahsiah murid dijalankan mulai bulan April.ISU
2 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR
KEJAYAAN
Barangan jualan terhad


6. Perkhidmatan dan barangan jualan yang ditawarkan terhad kerana terikat dengan peraturan sekolah
4. Memastikan lebih banyak jenis perkhidmatan dan barang jualan ditawarkan untuk masa depan.
5. Memastikan jualan dan keuntungan meningkat setiap tahun 7. Mengenalpasti kehendak dan kemahuan ahli dengan membuat survey.
8. Program peningkatan jualan serta promosi jualan penghabisan stok dengan harga yang murah dan berpatutan
3. Peningkatan dalam jumlah jualan


PELAN STRATEGIK ( 2008 – 2010 )
PENGURUSAN PENTADBIRAN PEJABAT


ISU
3
MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR
KEJAYAAN
Sukar mendapat pembantu kedai yang tetap


6. Koperasi tidak dapat beroperasi sepanjang masa.
7. Guru tidak dapat meneruskan jualan di Koperasi kerana terikat dengan waktu pengajaran.
5. Meningkatkan kecekapan dan kualiti pengurusan Koperasi.
6. Koperasi sentiasa beroperasi sepanjang waktu persekolahan.
1. Menambah kakitangan jualan Koperasi
2. Menggaji pekerja Koperasi yang tetap
3. ALK guru dan pelajar bertugas mengikut jadual yang ditetapkan
3. Koperasi sentiasa beroperasi dengan baik dan lancar
4. Pembantu cekap bertugas dan akan lama berkhidmatPERANCANGAN STRATEGIK 2008-2010
BIDANG KURIKULUM


NAMA SEKOLAH : SMK LAJAU

VISI SEKOLAH : SMK Lajau Terbaik Tahun 2010

VISI KURIKULUM : SMK Lajau Terbaik Akademik Tahun 2010

MISI KURIKULUM :

1. Meningkatkan profesionalisme keguruan
2. Memastikan bahan bantu mengajar bagi setiap mata pelajaran ada dan mencukupi serta digunakan dengan berkesan
3. Pelaksanaan dasar dan program KPM dilaksanakan
4. Memastikan P & P dijalankan dengan berkesan
5. Meningkatkan prestasi akademik dari segi kuantiti dan kualiti

TOV


1. Keputusan PMR 2007 mencapai 54.84%
2. Peratus murid yang mendapat A dalam semua mata pelajaran ialah 1.09% ( 1 orang )
3. Peratus murid lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris iaitu sekurang-kurangnya gred D tidak mencapai 70% hanya 59.7%
4. Peratus lulus bagi semua mata pelajaran kecuali Bahasa Inggeris melebihi 90%
5. Keputusan SPM 2007 100% tetapi GPS sekolah 6.02
6. Tidak ada murid mendapat A dalam semua mata pelajaran. Pelajar terbaik hanya mendapat 5A
7. Keputusan STPM 2007 88.89% dan 9 orang pelajar mendapat PNGK 3.0 ke atas.

OTI (OBJEKTIF KHUSUS)

PEPERIKSAAN 2008 2009 2010
PMR 60% 75% 90%
SPM 100% 100% 100%
STPM 90% 95% 100%


ETR (MATLAMAT STRATEGIK)

Kemenjadian murid dalam bidang akademik adalah seperti berikut:

PEPERIKSAAN % LULUS 2010 % Murid Cemerlang GPS / PNGK
PMR 90 10 2.4
SPM 100 10 4.5
STPM 100 10 3.0 ke atasANALISIS SWOT


KEKUATAN

1. 92% guru adalah guru terlatih
2. 80% guru bermotivasi tinggi
3. Kemudahan sekolah lengkap seperti Pusat Sumber Sekolah, Makmal Komputer, Makmal Sains, dan Bilik PuAS
4. Pihak pentadbir mempunyai komitmen yang tinggi
5. Pengurusan sebahagian Panitia Mata pelajaran adalah baik


KELEMAHAN

1. Bahan Bantu Mengajar (BBM) tidak mencukupi
2. Pelajar tidak serius menghadapi peperiksaan
3. Ramai guru terlibat dengan pelbagai kursus dan mesyuarat di luar sekolah dalam masa tertentu
4. 6.12% guru adalah guru tidak terlatih (GSTT)
5. Peratus kehadiran bulanan pelajar kurang dari 90%
6. Kehadiran pelajar untuk aktiviti akademik yang dijalankan di sebelah petang tidak memuaskan
7. Terdapat panitia mata pelajaran yang tidak efesien/cekap

PELUANG

1. Kerjasama dari PIBG adalah baik
2. Penglibatan bekas-bekas pelajar (ALUMNI) dalam membantu aktiviti sekolah adalah baik
3. Peruntukan kewangan mencukupi (PCG dan LPBT)
4. Kerjasama jabatan / agensi lain spt Jabatan Agama Islam, UMS, Matrikulasi dll adalah baik.

CABARAN

1. P&P tidak dapat dilaksanakan secara berkesan kerana penglibatan guru dan pelajar dalam program/aktiviti di peringkat negeri dan kebangsaan
2. Sebahagian guru bersedia melaksanakan aktiviti peningkatan akademik seperti kelas tambahan pada sebelah petang atau hujung minggu, namun sambutan pelajar dan ibu bapa tidak menggalakkan
3. Penguasaan Bahasa Inggeris pelajar adalah lemah dan ianya mempengaruhi prestasi pelajar dalam tiga mata pelajaran iaitu Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik.
4. Masalah disiplin pelajar memberi kesan ke atas pelaksanaan P&P di bilik darjah
STRATEGI PELAKSANAAN 2008-2010

BIL PROGRAM TINDAKAN KR TARIKH
LAKSANA
01 Program pemantapan P & P
J/K Kurikulum OS29000
PCG Panitia
LPBT Feb - Sept
02 Klinik mata pelajaran Semua Panitia PCG
Panitia Feb - Mei
03 Kelas tuisyen berjadual Semua Panitia PCG panitia
LPBT Jun - Ogos
04 Bengkel teknik menjawab Semua Ketua Bidang OS29000
LPBT Jun - Julai
05 Latih tubi Semua Panitia OS29000
LPBT Mac – Mei
Jun - Ogos
06 ICT Penyelaras ICT OS29000
LPBT Feb - April
07 Program NILAM Guru Media PCG PSS Feb - Sept
08 Program PPSMI Ketua Bidang
M & S
Panitia M & S PCG Panitia
LPBT Feb - Sept
09 Pemulihan Ketua Bidang Bahasa & KB M & S
Panitia BM, BI & MM PCG Panitia
LPBT Feb - April
10 Program Bahasa Inggeris KB Bahasa
Panitia BI PCG T Feb - Sept
11 Majlis Permuafakatan bersama ibu bapa J/K Kurikulum & UBK OS Feb - JulaiPELAN STRATEGIK 2008 - 2010
BIDANG KURIKULUM

ISU
1 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
Pencapaian Bahasa Inggeris yang rendah 1. Peratus lulus Bahasa Inggeris dalam PKSM 2008 adalah rendah
Tg.1 : 58.8%
Tg.2 : 74.7%
Tg.4 : 52.2%

2. Peratus lulus BI dalam PMR 2008 : 65.35%
SPM 2008: 76.62%

3. Peratus murid yang mendapat gred A dalam mata pelajaran BI dalam pep awam
PMR 2008 : 5.94% (6)
SPM 2008 : 6.49% (5)

4. Keupayaan murid bertutur,
membaca dan menulis dalam BI adalah rendah 1. Meningkatkan penguasaan murid dalam mata pelajaran tersebut.
2. Meningkatkan peratus lulus dalam mata pelajaran BI PMR kepada 83.3%
SPM kepada
3. Meningkatkan peratus murid yang mendapat A bagi mata pelajaran BI dalam PMR 2010 : 12 orang (12.5%)
BI SPM
2010 :
4. Meningkatkan keupayaan murid bertutur, membaca dan menulis dalam BI sehingga mencapai 90% tahun 2010 1. Meningkatkan kualiti pengajaran guru.
2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid
3. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti Panitia dan sokongan bahasa
1. Peratus murid yang lulus dalam mata pelajaran berkenaan meningkat.
2. Peratus murid yang mendapat gred A bagi m/p BI PMR dan SPM meningkat.
3. Murid berkemahiran dalam bertutur, membaca dan menulis.

ISU
2 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
Pencapaian mata pelajaran PPSMI yang rendah 1. Peratus lulus Matematik dan Sains dalam PKSM 2008 adalah rendah
Matematik:
Tg.1 : 29.8%
Tg.2 : 27.4%
Tg.4 : 33.3%

Sains:
Tg.1 : 21.6%
Tg.2 : 41.1%
Tg.4 : 10.9%

Matematik Tambahan
Tg.4 : 15.4%

2. Peratus lulus dalam PMR 2008
Matematik : 82.18%
Sains : 87.13%

3. Peratus murid yang mendapat gred A dalam PMR 2008
Matematik : 9.9% (10)
Sains : 0%
4. Peratus lulus dalam SPM 2007
Matematik : 74.4%
Sains : 96.8%
M. T : 81.8%


5. Peratus murid yang mendapat A dalam SPM 2007
Matematik : 9.3% (4)
Sains : 6.45% (2)

6. Keupayaan murid tingkatan satu dalam kemahiran asas mengira, menmdarab dan membahagi adalah rendah

1. Meningkatkan penguasaan murid dalam mata pelajaran tersebut.
2. Meningkatkan peratus lulus dalam mata pelajaran berkenaan dalam PMR 2010
Matematik : 100%
Sains : 90.7%
3. Meningkatkan peratus murid yang mendapat A bagi mata pelajaran berkenaan dalam PMR 2010
Matematik : 25 (26 %)
Sains : 10 (10.3%)
4. Meningkatkan peratus lulus dalam mata pelajaran berkenaan dalam SPM 2010
Matematik : 100%
Sains : 97 %
M.T : 100%

5. Meningkatkan peratus murid yang mendapat A dalam mata pelajaran berkenaan dalam SPM 2010
Matematik : 11 (16.5%)
Sains : 8 (12 %)
M.T : 3 (20%)

6. Meningkatkan keupayaan murid menguasai kemahiran mengira, mendarab dan membahagi
1. Meningkatkan kualiti pengajaran guru.
2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid
3. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti Panitia
1. Peratus murid yang lulus dalam mata pelajaran berkenaan meningkat.
2. Peratus murid yang mendapat gred A bagi m/p berkenaan dalam PMR dan SPM meningkat.
3. Murid berkemahiran dalam mengira, mendarab dan membahagi.ISU
3 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
Prestasi PMR dan SPM yang rendah 1. Prestasi keseluruhan PMR tahun 2007 masih rendah dari segi kuantiti dan kualiti
Lulus : 54.90%
GPS : 3.29


2. Prestasi keseluruhan SPM tahun 2007 masih rendah dari segi kuantiti dan kualiti
Lulus : 100%
GPS : 6.02


3. Belum ada murid yang mendapat ’straight A’ dalam PMR dan SPM
dalam peperiksaan awam tahun lepas.
1. Meningkatkan keputusan PMR dan SPM tahun 2010 dari segi kualiti dan kuantiti
PMR
Lulus : 70%
GPS : 3.0

SPM
Lulus : 100%
GPS : 5.0

2. Melahirkan murid yang mendapat ’ straight A’ dalam PMR dan SPM
PMR : 5 Orang
SPM : 2 Orang 1. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid.
1. Meningkatkan prestasi PMR dan SPM dari segi kuantiti dan kualiti


ISU
4 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN

P & P Guru kurang mantap1. P & P guru kurang menarik dan berkesan
- Induksi set
- Perkembangan
- Penutup
- Penilaian
2. Penggunaan ABM yang rendah 1. Memantapkan P & P guru dari segi persediaan mengajar, kaedah dan strategi P & P yang menarik dan mudah difahami
2. Meningkatkan penggunaan ABM dalam kalangan guru
3. Meningkatkan prestasi murid dalam PKSM 1. Meningkatkan kualiti P & P guru
2. Pengurusan PCG yang cekap
3. Meningkatkan pencerapan guru 1. Peratus murid lulus dalam penilaian PKSM meningkat dari segi kualiti dan kuantiti
2. Peratus penggunaan ABM meningkat

ISU
5 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN

Penguasaan Jawi dan Al-Quran yang lemah
1. Majoriti murid dari tg 1 hingga tg.5 tidak menguasai Jawi & Al-Quran
48% (218 orang)
1. Meningkatkan kemahiran murid dalam membaca dan menulis Jawi dan membaca Al-Quran
1. Meningkatkan
kualiti pengajaran
guru.
2. Meningkatkan
kualiti pembelajaran murid
3. Meningkatkan
Penglibatan murid dalam aktiviti panitia dan aktiviti sokongan Pendidikan Islam
1. Lebih ramai murid
boleh membaca dan
menulis Jawi /
membaca Al-Quran
4. Prestasi mata pelajaran Pendidikan Islam meningkat dari segi kualiti dan kuantiti
dalam PKSM dan peperiksaan awam


ISU
6 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN

Komitmen ibu bapa/penjaga murid yang rendah

1. Sikap segelintir ibu
bapa yang tidak
mementingkan perihal
pembelajaran anak-
anak mereka
1. Murid tidak membawa
peralatan alat tulis, buku teks dan buku latihan
2. Murid tidak menyiapkan latihan/kerja rumah yang diberi oleh guru

1. Meningkatkan komitmen ibu bapa/penjaga murid terhadap keperluan dan pembelajaran murid ketika di rumah
1. Mengadakan permuafakatan dengan ibu bapa/penjaga murid
2. Memantapkan pengurusan dan pelaksanaan program permuafakatan bersama ibu bapa/penjaga 1. Persediaan pembelajaran murid diurus dengan baik
2. Perstasi murid meningkatPERANCANGAN STRATEGIK 2008 – 2010
BIDANG BAHASA


NAMA SEKOLAH : SMK LAJAU, W.P. LABUAN

VISI SEKOLAH : SMK Lajau Terbaik Tahun 2010

VISI KURIKULUM : SMK Lajau Terbaik Akademik Tahun 2010

VISI BIDANG : Kualiti dan kuantiti akademik mata pelajaran dalam
dalam Bidang Bahasa mencapai 100% dan 30% cemerlang

MISI BIDANG :

1. Meningkatkan prestasi akademik dari segi kuantiti dan kualiti
2. Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan
3. Pelaksanaan dasar dan program KPM dilaksanakan
4. Memastikan program pemantapan akademik dijalankan sepanjang tahun

TOV ( PMR 2007)

Mata Pelajaran Peratus Lulus ( % ) Peratus Cemerlang ( A )
Bahasa Malaysia 98.91 5.43
Bahasa Inggeris 59.78 1.09

TOV ( SPM 2007 )

Mata Pelajaran Peratus Lulus ( % ) Peratus Cemerlang ( A )
Bahasa Malaysia 100 4.65
Bahasa Inggeris 81.4 9.30
Kesusasteraan Melayu 72.7 9.09
EST 100 8.33

TOV ( STPM 2007)

Mata Pelajaran Peratus Lulus Penuh (%) Peratus Cemerlang ( A )
Bahasa Malaysia 57.8 -
Pegajian Am 82.2 2.22
Sastera 80.0 19.99

TOV ( MUET 2007)

Band Peratus Pencapaian ( % )
1 22.2
2 64.44
3 8.89
4 2.22
5 2.22
6 -OTI ( OBJEKTIF KHUSUS )

Unjuran OTI mata pelajaran dalam Bidang Bahasa adalah seperti berikut:

A. PMR

Mata Pelajaran 2008 2009 2010
% Lulus % Cemerlang % Lulus % Cemerlang % Lulus % Cemerlang
Bahasa Malaysia 99.27 13.62 99.63 21.81 100 30.0
Bahasa Inggeris 73.19 10.71 86.59 20.33 100 30.0

B. SPM

Mata Pelajaran 2008 2009 2010
% Lulus % Cemerlang % Lulus % Cemerlang % Lulus % Cemerlang
Bahasa Malaysia 100 13.1 100 21.55 100 30.0
Bahasa Inggeris 87.6 16.2 93.8 23.1 100 30.0
Kesusateraan
Melayu 81.8 16.06 90.9 23.03 100 30.0
EST 100 15.55 100 22.77 100 30.0

C. STPM

Mata Pelajaran 2008 2009 2010
% Lulus P % Cemerlang %
Lulus P % Cemerlang %
Lulus P %
Cemerlang
Bahasa Malaysia 72.5 10.0 86.57 20.0 100 30.0
Pengajian Am 88.1 11.48 94.0 20.74 100 30.0
Sastera 86.67 23.33 93.34 26.67 100 30.0

D. STPM ( MUET )

Band Peratus Pencapaian
2008 2009 2010
1 18.13 14.06 10
2 46.34 28.24 10
3 15.9 22.95 30
4 8.13 14.04 20
5 8.13 14.04 20
6 3.33 3.33 10


MATLAMAT STRATEGIK/ETR 2010

Pada akhir tahun 2010, mata pelajaran-mata pelajaran bidang bahasa akan :

1. Mencapai peratus kelulusan 100%
2. Memperolehi 30% pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran-mata pelajaran berkenaanANALISIS SWOT

KEKUATAN

1. Ramai guru yang berpengalaman mengajar lebih daripada 5 tahun mengikut opsyen masing-masing
2. Semua guru mata pelajaran adalah komited dengan tugas masing-masing
3. Semua guru mempunyai kemahiran untuk menggunakan peralatan ICT
4. Ketua-ketua panitia mata pelajaran adalah guru yang berpengalaman
5. Mempunyai peruntukan kewangan yang mencukupi
6. Pihak pentadbir telah menyediakan panduan untuk merancang, melaksana dan menilai program

KELEMAHAN

1. Terdapat pelajar yang masih tidak menguasai kemahiran menulis dan membaca
2. Ramai pelajar yang lemah dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris
3. Ramai pelajar tidak mengamalkan sikap suka membaca
4. Pendokumentasian bagi aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh panitia kurang dilaksanakaan
5. Kehadiran pelajar ke program-program peningkatan akademik kurang memuaskan terutama dalam mta pelajaran Bahasa Inggeris
6. Peratus kehadiran bulanan pelajar kurang daripada 90%PELUANG

1. Pihak pentadbir memberikan sokongan dalam semua aktiviti yang dijalankan
2. KPM sentiasa membekalkan bahan P&P untuk guru-guru Bahasa Inggeris
3. PIBG memberikan komitmen dan sokongan moral


ANCAMAN

1. Ramai ibu bapa tidak memantau latihan dan kerja rumah pelajar
2. Ramai pelajar menganggap Bahasa Inggeris ialah bahasa asing yang sukar untuk dikuasai
3. Ibu bapa tidak memberikan sokongan dan motivasi kepada anak-anak untuk mempelajari Bahasa Inggeris
4. Kesibukan guru-guru dengan aktiviti-aktiviti dan kursus yang dianjurkan oleh JPN menyebabkan tugas mereka di sekolah sering terganggu
5. Pelajar tidak bermotivasi dan tidak mempunyai hala tuju yang jelas

STRATEGI PELAKSANAAN 2008 – 2010

BIL PROGRAM TINDAKAN KOS/SUMBER TARIKH LAKSANA
1. Mesyuarat Bidang Bahasa KB Bahasa PCG Januari setiap tahun
2. Mesyuarat Panitia Ketua Panitia BM & BI PCG 4 kali setahun
3. Kursus Dalaman Ketua Panitia BM & BI PCG
OS29000 Semester 1
4. Seminar/Taklimat Teknik Menjawab Soalan Peperiksaan Ketua Panitia BM & BI OS29000
PIBG Semester 2
5. Program Pemulihan Tg. 1
BM & BI KB Bahasa PCG Semester 1
6. Program Budi PSS - Sepanjang tahun
7. Program NILAM PSS - Sepanjang tahun
8. Program ’SCORE’ KB Bahasa
Ketua Panitia BI PCG Sepanjang tahun
9. Program’English Everywhere’ Ketua Panitia BI PCG
OS29000 Sepanjang tahun
10. Program ’Wednesday As English Day’
Ketua Panitia BI - Sepanjang tahun
11. Program Penggunaan Kamus Ketua Panitia Bahasa Melayu
- Sepanjang tahunPELAN STRATEGIK ( 2008 – 2010 )
BIDANG BAHASA

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN
Penguasaan Bahasa Inggeris pelajar adalah lemah 1. Peratus pencapaian Bahasa Inggeris pelajar adalah lemah terutamanya pelajar-pelajar PMR (59.78% )
2. Pelajar tidak berminat untuk membaca bahan-bahan Bahasa Inggeris
3. Pelajar tidak mempunyai keyakinan untuk berbahasa Inggeris
1. Meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris pelajar dalam peperiksaan PMR, SPM dan MUET
2. Pelajar mahu dan berminat untuk membaca bahan-bahan Bahasa Inggeris
3. Pelajar berkeyakinan untuk bertutur dalam Bahasa Inggeris 1. Menjalankan program ’SCORE’ terutama bagi pelajar-pelajar PMR untuk meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan Bahasa Inggeris PMR
2. Program ’English Everywhere’ yang membolehkan pelajar mendapat maklumat-maklumat tentang Bahasa Inggeris di sekitar kawasan sekolah
3. Program ’Wednesday As English Day’ yang mewajibkan semua warga sekolah menggunakan Bahasa Inggeris di sekolah 1. Keputusan mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam PMR meningkat sebanyak 13.41% (2008) dan seterusnya mencapai 100% pada 2010
2. Bacaan bahan Bahasa Inggeris oleh pelajar bertambah
3. Kemahiran berbahasa Inggeris pelajar baik
Pelajar tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis 1. Pelajar tidak tahu membaca dan menulis pada tahap yang sepatutnya
2. Pelajar tidak dapat memahami teks yang dibaca oleh itu tidak dapat menjawab soalan yang dikemukankan
3. Pelajar tidak dapat mengikuti pelajaran yang diajarkan oleh guru di dalam kelas 1. Pelajar-pelajar boleh membaca dan menulis pada tahap yang sepatutnya
2. Pelajar boleh memahami teks yang dibaca dan menjawab soalan yang dikemukakan
3. Pelajar dapat mengikuti pelajaran yang diajarkan oleh guru di dalam kelas 1. Program Pemulihan
bagi pelajar-pelajar
Tg. 1 yang tidak
menguasai kemahiran
membaca dan menulis
2. Program Pengayaan
dan pengukuhan bagi
pelajar untuk
memahami teks yang
dibaca dan latihan
menjawab soalan 1. Pelajar boleh membaca dan menulis pada tahap yang sepatutnya
2. Pelajar dapat memahami teks yang dibaca dan menjawab soalan-soalan yang dikemukakan
3. Pelajar dapat memahami pelajaran yang diajarkan oleh guru
Pengetahuan am pelajar yang tidak luas dan sikap tidak suka membaca 1. Pelajar tidak mempunyai pengetahuan yang meluas untuk membolehkan mereka memberikan dan menghurai fakta/isi dalam karangan. Ini menyebabkan penulisan karangan pelajar tidak bermutu
2. Pelajar tidak mempunyai minat untuk membaca pelbagai jenis bahan terutama yang berunsur ilmiah 1. Setiap kelas mempunyai sudut bacaan yang sentiasa berinformasi
2. Pelajar akan membuat pembacaan selama 10 minit sebelum P&P bermula
3. Pelajar akan lebih kerap ke PSS untuk aktiviti NILAM
1. Program Sudut Bacaan di dalam kelas sentiasa dipantau untuk memastikan keberkesanannya
2. Program Budi iaitu membaca selama 10 minit di dataran perhimpunan sebelum masuk ke kelas untuk P&P
3. Program NILAM dipergiatkan dan dipantau kelancarannya
1. Pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan yang ada dalam penulisan karangan yang baik
2. Bahan dan umlah bacaan pelajar semakin bertambah

Pendokumentasian aktiviti panitia kurang dilaksanakan 1. Program dan aktiviti panitia dilaksanakan namun tidak didokumentasikan
2. Penilaian program tidak dijalankan
3. Kesukaran untuk mengetahui keberkesanan program yang dijalankan 1. Program dan aktiviti panitia didokumenta-sikan secara teratur
2. Penilaian dilakukan terhadap program dan aktiviti panitia
3. Panitia dapat menge- nal pasti keberkesanan program dan aktiviti 1. Pemantauan yang berterusan dilakukan oleh pihak pentadbir
2. Penyediaan borang pemantauan dan juga borang penilaian program dan aktiviti panitia
3. Pelaporan keberkesanan program dan aktiviti dalam mesyuarat kurikulum dan mesyuarat guru 1. Pendokumentasian
program dan aktiviti
boleh didapati dalam
fail panitia
2. Laporan keberkesan
program disampaikan
dalam mesyuarat
kurikulum dan
mesyuarat guruPERANCANGAN STRATEGIK 2008 – 2010
BIDANG SAINS DAN MATEMATIK


NAMA SEKOLAH : SMK LAJAU

VISI SEKOLAH : SMK Lajau Terbaik Tahun 2010

VISI KURIKULUM : SMK Lajau Terbaik Akademik Tahun 2010

VISI BIDANG : Kualiti dan kuantiti prestasi akademik mata
pelajaran Sains dan Matematik PMR, SPM
mencapai 100 % kelulusan dan 30 % cemerlang.

MISI BIDANG :

1. Meningkatkan prestasi akademik dari segi kuantiti dan kualiti.
2. Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan.
3. Perlaksanaan dasar dan program KPM dilaksanakan.
4. Memastikan program pemantapan akademik dijalankan sepanjang tahun.


TOV


PEPERIKSAAN % LULUS 2007 % Cemerlang 2007 GPMP
PMR SPM PMR SPM PMR SPM
Mathematics 100 % 74.42 7.61 %
(7 orang) 9.30 %
(4 orang) 3.43 6.77
Sains 100 % 96.77 1.09 %
(1 orang) 6.45 %
(2 orang) 3.53 5.45
Additional Mathematics 81.80 0.00 % 6.82
Biologi 100 0.00 % 7.45
Kimia 90.91 0.00 % 6.63
OTI (OBJEKTIF KHUSUS)


Mathematics

PEPERIKSAAN 2008 2009 2010
% lulus % cemerlang % lulus % cemerlang % lulus % cemerlang
PMR 93.26 15.07 96.74 22.56 100 % 30.00
SPM 82.95 16.20 91.48 23.10 100 % 30.00


Sains

PEPERIKSAAN 2008 2009 2010
% lulus % cemerlang % lulus % cemerlang % lulus % cemerlang
PMR 95.66 10.73 97.83 20.37 100 % 30.00
SPM 100 % 14.30 100 % 22.15 100 % 30.00


Additional Mathematics

PEPERIKSAAN 2008 2009 2010
% lulus % cemerlang % lulus % cemerlang % lulus % cemerlang
SPM 87.83 10 % 93.86 20 % 100 % 30.00


Biology

PEPERIKSAAN 2008 2009 2010
% lulus % cemerlang % lulus % cemerlang % lulus % cemerlang
SPM 100 % 10 % 100 % 20 % 100 % 30.00


Chemistry


PEPERIKSAAN 2008 2009 2010
% lulus % cemerlang % lulus % cemerlang % lulus % cemerlang
SPM 93.94 10 % 96.97 20 % 100 % 30.00
ETR (MATLAMAT STRATEGIK)


PEPERIKSAAN % LULUS 2010 % CEMERLANG 2010 GPMP
PMR SPM PMR SPM PMR SPM
Mathematics 100 % 100 % 30 % 30 % 2.40 4.50
Sains 100 % 100 % 30 % 30 % 2.40 3.70
Additional Mathematics 100 % 30 % 4.50
Biologi 100 % 30 % 4.50
Kimia 100 % 30 % 5.00ANALISIS SWOT

KEKUATAN

1. Ramai guru Matematik dan Sains yang berpengalaman mengajar lebih daripada lima tahun.
2. Semua guru Sains dan Matematik adalah komited.
3. Ada guru yang menjadi jurulatih.
4. Ketua-ketua panitia Sains dan Matematik adalah cekap.
5. Peralatan ICT PPSMI yang mencukupi dan lengkap.
6. Semua guru Sains dan Matematik mahir ICT.
7. Kewangan yang mencukupi.
8. PIBG menyokong pihak sekolah dalam semua aktivitnya.


KELEMAHAN

1. Ramai pelajar yang lemah dalam Bahasa Inggeris.
2. Ramai pelajar pelajar lemah dalam Matematik.
3. Pembantu makmal tidak mencukupi.
4. Ramai pelajar yang kurang innovatif dan tidak mempunyai kemahiran proses Sains.
5. Pelajar tidak serius menghadapi peperiksaan, tidak mahu mencuba menjawab soalan kertas 2.
6. Peratus kehadiran bulanan pelajar kurang daripada 90 %.
7. Kehadiran pelajar untuk aktiviti akademik yang dijalankan disebelah petang kurang memuaskan.PELUANG

1. Pihak pentadbiran memberikan sokongan dalam segala aktiviti yang dijalankan.
2. KPM sentiasa membekalkan bahan P&P dan menyediakan kursus untuk guru-guru Sains dan Matematik.ANCAMAN

1. Ramai ibubapa tidak memantau latihan dan kerja rumah pelajar.
2. Kesibukan guru-guru dengan aktiviti-aktiviti dan kursus yang dianjurkan oleh JPN.
3. Pelajar dipengaruhi dan tertarik dengan aktiviti luar yang tidak sihat menyebabkan mereka tidak dapat memberikan tumpuan kepada pelajaran.
4. Anggapan ramai pelajar bahawa Sains dan Matematik adalah susah merendahkan motivasi mereka untuk belajar kedua-dua subjek ini.


STRATEGI PELAKSANAAN 2008 – 2010

Bil Program Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber
1. Mesyuarat Bidang Sains Dan Matematik KB Matematik dan Sains Januari
2. Mesyuarat Panitia Ketua Panitia 4 kali setahun
3. Kursus Dalaman Ketua Panitia Semester 1 LDP
4. Seminar/Taklimat Teknik Menjawab soalan Ketua Panitia Semester OS 29000
PIBG
5. Kem Matematik Dan Sains Semua guru matematik Dan Sains 2 hari

RM 1700

LPBT
6. Bijak Sifir Semua guru Matematik Januari hingga September RM 770.00
7. Tak Nak ’E’ (PMR) Guru Matematik Tingkatan 3 Satu hari
(Oktober) RM 300
LPBT
8. Learn A Word A Day Semua guru sains Januari hingga September
9. Science Short Presentation During Assembly Semua guru Sains Januari-Ogos
10. ‘Tak Nak G’ Matematik SPM Semua guru matematik SPM 2 hari RM 420
11. ’Nak A, Tak Nak G” Matematik Tambahan SPM Semua guru matematik Tambahan 2 hari RM 238
12. Kelas Tuisyen PPSMI Semua guru Sains dan Matematik Jun hingga Julai Bekalan pejabat


PELAN STRATEGIK ( 2008 – 2010 )
BIDANG SAINS DAN MATHEMATIK

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN
Prestasi pencapaian dari segi kualiti adalah kurang memuaskan 1. Pencapaian Matematik dan Sains adalah kurang memuaskan dari segi kualiti walaupun peratus kelulusan adalah pada tahap yang memuaskan.
2. Pelajar kurang berminat dalam mata pelajaran matematik dan Sains.
1. Meningkatkan pencapaian Matematik dari segi kualiti.
2. Pelajar mahu dan berminat untuk mempelajari mata pelajaran Sains dan Matematik. 1. Kelas Tuition PPSMI.
2. Nak A tak Nak G.
3. Learn a word a day.
4. Tak nak E.
5. Short presentation during Assembly.
6. Bijak Sifir.
7. Kem Sains dan Matematik. 1. Keputusan mata pelajaran Sains dan Matematik meningkat dari segi kuantiti dan kualiti.
Pendokumentasian aktiviti panitia kurang dilaksanakan 1. Program dan aktiviti panitia dilaksanakan namun tidak didokumentasikan.
2. Penilaian program tidak dijalankan.
3. Kesukaran untuk mengetahui keberkesanan program 1. Program dan aktiviti panitia didokumentasikan secara teratur.
2. Penilaian dijalankan untuk setiap program.
3. Panitia dapat mengenalpasti keberkesanan program dan aktiviti. 1. Pemantauan yang berterusan dilakukan oleh pihak pentadbir.
2. Penyediaan borang pemantauan dan penilaian program dan aktiviti panitia.
3. Pelaporan keberkesanan program dan aktiviti dalam mesyuarat kurikulum dan mesyuarat guru. 1. Pendokumentasian program dan aktiviti boleh didapati dalam fail panitia.
2. Laporan keberkesanan program disampaikan dalam mesyuarat kurikulum dan mesyuarat guru.

PERANCANGAN STRATEGIK 2008 – 2010
BIDANG KEMANUSIAAN


NAMA SEKOLAH : SMK LAJAU, W.P.LABUAN

VISI SEKOLAH : SMK Lajau Terbaik Tahun 2010

VISI KURIKULUM : SMK Lajau Terbaik Akademik Tahun 2010

VISI BIDANG : Kualiti dan kuantiti prestasi akedemik pelajar bagi mata
pelajaran Sejarah, Geografi, Pendidikan Islam,
Pendidikan Moral dan PSV meningkat ke tahap
cemerlang sekurang-kurangnya 100% dalam PMR, SPM
STPM serta peningkatan 30% cemerlang dalam kualiti.

MISI BIDANG :

6. Memastikan pengurusan panitia cekap dan berkesan
7. Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berkualiti sepanjang masa
8. Memastikan program pemantapan akademik dijalankan sepanjang tahun.
9. Meningkatkan prestasi pencapaian pelajar dalam peperiksaan awam PMR, SPM dan STPM ke tahap cemerlang.

TOV ( PMR 2007 )

Mata Pelajaran Peratus Lulus (%) Peratus Cemerlang (A)
Sejarah 95.65 9.78
Geografi 96.74 7.61
Pendidikan Islam 96.67 7.78

TOV ( SPM 2007 )

Mata Pelajaran Peratus Lulus (%) Peratus Cemerlang (A)
Sejarah 79.01 2.33
Geografi 84.6 3.57
Pendidikan Islam 92.1 18.42
Pendidikan Moral 100 0
Pendidikan Seni Visual (PSV) 73.3 6.90

TOV ( STPM 2007 )

Mata Pelajaran Peratus Lulus (%) Peratus Cemerlang (A)
Sejarah 79.2 12.5

OTI (OBJEKTIF KHUSUS)

Unjuran OTI mata pelajaran dalam bidang bahasa adalah seperti berikut :

A. PMR

Mata Pelajaran 2008 2009 2010
%
Lulus %
Cemerlang %
Lulus %
Cemerlang %
Lulus %
Cemerlang
Sejarah
97.15 16.52 98.65 23.26 100 30
Geografi
97.82 15.07 98.82 22.53 100 30
Pendidikan Islam 98.73 15.05 98.73 22.43 100 30

B. SPM

Mata Pelajaran 2008 2009 2010
%
Lulus %
Cemerlang %
Lulus %
Cemerlang %
Lulus %
Cemerlang
Sejarah
86.0 11.5 92,99 21.28 100 30
Geografi
89.73 12.38 94.83 21.19 100 30
Pendidikan Islam 94.7 22.28 97.3 26,14 100 30
Pendidikan Moral 100 10 100 20 100 30
Pendidikan Seni Visual 82.2 14.9 91.1 22.3 100 30

B. STPM

Mata Pelajaran 2008 2009 2010
%
Lulus %
Cemerlang %
Lulus %
Cemerlang %
Lulus %
Cemerlang
Sejarah
86.12 17,5 93.04 23.33 100 30MATLAMAT STRATEGIK / ETR 2010

Pada akhir tahun 2010, semua mata pelajaran dalam bidang kemanusiaaan akan :

1. Mencapai peratus kelulusan 100%
2. Memperoleh 30% pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran berkenaan.


ANALISIS SWOT

Kekuatan

4. Ketua-ketua panitia adalah komited dan berwawasan.
5. Semua guru komited dengan tugas masing-masing.
6. Ramai guru mempunyai pangalaman mengajar melebihi 5 tahun mengikut opsyen masing-masing.
7. Semua guru berpangalaman dalam bidang ICT.
8. Peruntukan kewangan mencukupi untuk membeli dan mencetak bahan bantu mengajar.
9. Pihak pentadbir telah menyediakan panduan untuk merancang, melaksana dan menilai program.

KELEMAHAN

5. Kekurangan guru mengajar dalam mata pelajaran Geografi, Sejarah dan PSV.
6. Ramai pelajar tidak berminat dengan subjek yang memerlukan pembacaan dan mengingat fakta.
7. Terdapat sebilangan pelajar yang mempunyai penguasaan lemah dalam bahasa dan tidak memahami kehendak soalan.
8. Pendokumentasian bagi aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh panitia kurang dilaksanakan.

PELUANG

3. Pentadbir memberikan sokongan dalam semua aktiviti yang dijalankan.

CABARAN

2. Ibu bapa kurang memantau latihan dan kerja rumah anak-anak mereka.
3. Pelajar tidak bermotivasi dan mempunyai hala tuju yang jelasPELAN STRATEGIK ( 2008 – 2010 )
BIDANG KEMANUSIAAN

ISU
1 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN
Kerja Kursus Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) PMR kurang diminati oleh pelajar
( Sejarah & Geografi ) 4. Kerja Kursus Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) kurang diambil berat oleh pelajar terutama subjek Geografi dan Sejarah
5. Pelajar tidak berminat untuk membuat bersungguh kerja kursus ini dengan alasan markah tidak dikira dalam PMR.
6. Pelajar lambat menghantar folio mengikut masa yang ditetapkan.
2. Meningkatkan keyakinan pelajar bahawa PBS ini penting dalam peperiksaan PMR.
3. Pelajar mahu dan berminat untuk membuat dengan bersungguh-sungguh kerja kursus ini.
4. Pelajar dapat menyiapkan folio mengikut masa yang ditetapkan. 5. Menjelaskan kepada pelajar tentang kepentingan PBS.
6. Memaklumkan kepada ibu bapa pelajar bahawa PBS amat penting dilaksanakan oleh anak-anak mereka.
7. 2. Pelajar gigih menyiapkan kerja kursus.
3. Semua pelajar sedar tentang kepentingan PBS
4. 100% pelajar menyiapkan folio masing-masing mengiku masa yang ditetapkan.
ISU
2 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN
Penguasaan bacaan dan penulis Jawi yang masih lemah 1. Pelajar masih lemah dalam menguasai bacaan dan
tulisan Jawi
2. Pelajar tidak didedahkan asas jawi pada peringkat awal
3. Peratus pencapaian pelajar dalam Pendidikan Islam PMR dan SPM ialah 96.67% dan 92.1%.1. Meningkatkan penguasaan bacaan dan
penulisan jawi dalam kalangan pelajar.
2 Kadar buta jawi dalam kalangan pelajar dapat dikurangkan.
3 Peningkatan mata
pelajaran
menjadi 100% 1. Menjalankan Projek Celik Jawi untuk
membantu
pelajar.
2. Guru-guru panitia Pendidikan Islam melaksanakan kelas bimbingan jawi.
3. Menerapkan
tulisan jawi
semasa sesi
pengajaran dan
pembelajaran 1. Murid berminatdengan jawi.
2. Murid dapat membaca jawi dengan baik
3. Keputusan
peperiksaan
dalam peperiksan
PMR dan SPM
menjadi 100%.ISU
3 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN
Pembelian Peralatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan (PJK) yang masih rendah. 1. Pembelian peralatan PJK belum sempurna
2. Buku catatan belum sempurna
3. Terdapat dokumen yang belum di failkan.
4. Terdapat peralatan yang sukar dikesan
5. Terdapat sebilangan peralatan yang rosak dan perlu diganti.
1 Mewujudkan pembelian peralatan yang teratur dan sempurna.
2 Semua peralatan PJK dapat dikesan serta merta apabila diperlukan.

1. Merancang pembelian peralatan PJK yang sempurna
2. Mencatat dokumen pembelian dan mencatat serta merta ke dalam buku stok apabila peralatan sampai.
3. Menyediakan sistem penyimpanan yang sempurna.
4. Mewujudkan system pengurusan peralatan yang bersesuaian,
1. Pembelian peralatan PJK teratur dan sempurna.
2. Semua peralatan 100% dapat digunakan.


ISU
4 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN
Peningkatan Kemahiran Asas Seni Visual. 1. Terdapat sebilangan guru bukan opsyen tidak mempunyai asasi dalam Seni Visual.
2. P&P guru kurang berkesan. 1. Semua guru PSV yang bukan opsyen mempunyai asas mengenali seni reka bentuk.
2. Mewujudkan satu budaya penyampaian yang berpusatkan secara menarik dan kreatif.
1. Mengadakan kursus dalaman.
2. Melatih guru-guru bukan opsyen mengenali asas seni reka bentuk. 1. Semua guru PSV bukan opsyen dapat memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam P&P.
PERANCANGAN STRATEGIK PENGURUSAN
BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL 2008-2010


VISI SEKOLAH

SMK Lajau Terbaik 2010

VISI BIDANG

Peningkatan Kualiti dan Kuantiti Akademik Aspirasi Kecemerlangan Bidang Teknik & Vokasional

MISI BIDANG

Menyediakan perancangan dan pelaksanaan aspirasi kecemerlangan akademik Bidang Teknik dan Vokasional

MATLAMAT STRATEGIK (2008 – 2010)

. Berusaha meningkatkan pencapaian akademik pada tahap yang terbaik.
. Melahirkan budaya kerja guru yang berkomited,berinovasi dan proaktif
. Memastikan pengajaran & pembelajaran yang kondusif, mesra dan berkesan.
. Menyediakan program perkembangan dan pemantapan akademik untuk pelajar dan guru
. Berusaha meningkatkan kecekapan pengurusan panitia dan sentiasa ke arah kecemerlangan
akademik.

TOV 2007

1. Keputuasan peperiksaan awam adalah seperti berikut:

Peperiksaan Pencapaian
(%)
PMR
-KHB-KT 100
Cemerlang 26.19
-KHB-PK 98.04
Cemerlang 11.76
SPM
-Prinsip Perakaunan 100
Cemerlang 18.18
-Perdagangan 60
Gred C &D
-Ekon Asas 100
Cemerlang 33.33
Nota: Seorang pelajar
-MPV-RJP 100
Cemerlang 13.13
STPM
-Pengajian Perniagaan 80.96
Cemerlang 15.28
-Ekonomi 56.1
Cemerlang 4.44

Objektif Khusus OTI 2008 – 2010

1. Bermula Januari 2008, Headcount mula dilaksanakan dan berdasarkan keputusan peperiksaan akhir tahun sebagai TOV.
2. Bermula Februari 2008, 2009 dan 2010 setiap panitia akan merancang dan menyediakan Pelan Taktikal dan Pelan Operasi tahun semasa.
3. Bermula Julai 2008, Headcount akan mula akan digunakan untuk menilai prestasi akademik.
4. Akhir bulan Ogos 2008,2009 dan 2010 program pemantapan akademik akan dijalankan untuk persediaan peperiksaan awam.
5. Pencerapan akan dijalankan sekurang-kurang dua kali setahun terutamanya guru yang mempunyai pengalaman kurang dari 10 tahun .

PMR

Mata Pelajaran
2008 2009 2010
%
Lulus %
Cemerlang %
Lulus %
Cemerlang %
Lulus %
Cemerlang
KHB-KT 100 29 100% 32 100 35
KHB-PK 100 14 100 17 20

SPM

Mata Pelajaran
2008 2009 2010
%
Lulus %
Cemerlang %
Lulus %
Cemerlang %
Lulus %
Cemerlang
P.Perakaunan 100 23 100 26 100 29
Perdagangan 65 5 68 5 70 5
Ekonomi Asas 65 5 68 5 70 5
MPV_RJP 100 15 100 19 100 21

STPM

Mata Pelajaran
2008 2009 2010
%
Lulus %
Cemerlang %
Lulus %
Cemerlang %
Lulus %
Cemerlang
P.Perniagaan 83 17 85 20 88 23
Ekonomi 58 7 60 10 62 13


Tahun 2008

PMR: Mencapai kelulusan 100% dalam keputusan peperiksaan bagi Kemahiran Hidup Bersepadu dan 70% pelajar mencapai gred A dan B (Pilihan 1) dan 50% mencapai gred A dan B (Pilihan 2)

SPM: Mencapai kelulusan 100% dalam peperiksaan bagi mata pelajaran Prinsip Akaun,dan 25% pelajar mencapai gred A dan 25% mencapai gred B.

Mencapai kelulusan 65% dalam peperiksaan mata pelajaran Perdagangan dan 20% pelajar mencapai gred A,B dan C.

Mengekalkan pencapaian 100% kelulusan bagi mata pelajaran MPV(Rekaan dan Jahitan Pakaian) dan 15% pelajar mendapat gred A dan 35% pelajar mencapai gred B.

Mencapai kelulusan 65% bagi Ekonomi Asas dan 20% pelajar mencapai gred A ,B dan C.

STPM: Mencapai keputusan kelulusan 83% bagi mata pelajaran Pengajian Perniagaan dan 17% mencapai gred principal A dan B dan 10% mencapai gred C+.

Mencapai kelulusan 58% bagi mata pelajaran Ekonomi dan 7% pelajar mencapai gred A dan B serta 10% mencapai gred C+.


Tahun 2009

PMR: Mencapai kelulusan 100% dalam keputusan peperiksaan bagi Kemahiran Hidup Bersepadu dan meningkatkan 3% bilangan pelajar yang mendapat Gred A dan B.

SPM: Mencapai kelulusan 100% dalam peperikksaan bagi mata pelajaran Prinsip Akaun, dan MPV(Rekaan dan Jahitan Pakaian) dan meningkatkan bilangan pelajar mendapat Gred A dan B sebanyak 3%.

Manakala bagi Ekonomi Asas mencapai kelulusan 60% dan25% pelajar adalah mencapai tahap Gred A,B dan C. Bagi mata pelajaran perdagangan 68% kelulusan dengan 25% menapai gred A,B dan C.

STPM: Mencapai keputusan kelulusan 85% bagi mata pelajaran Pengajian Perniagaan dan 60% bagi mata pelajaran Ekonomi dan masing-masing meningkat 3% bilangan pelajar yang mencapai Gred A,B dan C.

Tahun 2010

PMR: Mencapai kelulusan 100% dan 76% bilangan pelajar mencapai Gred A dan B dalam keputusan peperiksaan bagi Kemahiran Hidup Bersepadu

SPM: Mencapai kelulusan 100% dalam peperiksaan bagi mata pelajaran Prinsip Akaun, dan MPV (Rekaan dan Jahitan Pakaian) dan meningkat 3% dalam pencapaian setiap gred A,B dan C. manakala bagi Ekonomi Asas dan Perdagangan masing-masing kelulusan adalah 70% dengan peratusan pelajar yang dapat gred A,B dan 30%.

STPM: Mencapai keputusan kelulusan 88 % bagi mata pelajaran Pengajian Perniagaan dan 62% bagi mata pelajaran Ekonomi dengan peningkatan masing-masing 3% dalam gred A,B dan C.


OBJEKTIF KHUSUS (ETR)

Pada keputusan peperiksaaan awam 2010 adalah diharapkan keputusan adalah seperti berikut:

1. Mencapai keputusan 100% dalam peperiksaan PMR dan 80% pelajar berada pada gred A dan B

2. Mencapai keputusan 100% dalam peperiksaan SPM kecuali Ekonomi Asas (70%) dan 50% bilangan pelajar berada pada tahap baik dan cemerlang dalam mata pelajaran P.Perakaunan dan 70% bagi mata pelajaran MPV.Manakala bagi mata pelajaran Ekonomi Asas dan Perdagangam masing-masing 70% mencapai gred A,B dan C dan

3. Mencapai keputusan 88% dalam peperiksaan STPM bagi mata pelajara Pengajian Perniagaan dan 62% Ekonomi disamping mencapai 20% ke atas yang mencapai tahap principal A dan B.


ANALISIS SWOT

Kekuatan:
1. Guru tetap yang mengikut opsyen dan komited.
2. Pentadbiran yang telus dan komited untuk menjana kejayaan.
3. Sumber kewangan yang mencukupi untuk merancang penyediaan pengajaran & pembelajaran.
4. Bilangan pelajar yang kecil dan mudah untuk pengawalan disiplin pelajar.


Kelemahan:
1. Pertukaran guru mata pelajaran dan jadual yang kerap.
2. Pencapaian pelajar yang sederhana dan lemah terutamanya dalam mata pelajaran Matematik di peringkat PMR dan SPM memberi kesan kepada mata pelajaran di peringkat SPM dan STPM.
3. Tahap motivasi dan kesedaran yang rendah di kalangan pelajar disamping masalah disiplin dan pengurusan diri.

Peluang:
1. Kerjasama dan sumber kewangan dari pihak PIBG adalah baik.
2. Peranan jabatan dan agensi seranta yang lain dalam menganjurkan program pembangunan dan perkembangan pelajar.
3. Penglibatan dan peranan bekas pelajar yang membantu program sekolah adalah baik.


Cabaran:

1. Berhadapan gangguan masa dan bebanan guru dengan tugas-tugas rasmi yang lain seperti program di peringkat negeri, kebangsaan.aktiviti anjuran jabatan kerajaan dan badan-bandan berkanun.
2. Ketidakprihatinan pihak ibu bapa dan pelajar terhadap aktiviti atau program yang dijalankan oleh pihak sekolah.
3. Permasalah disiplin dan ketidakhadiran pelajar memberi impak langsung terhadap p&p terutamanya bagi mata pelajaran KHB dan MPV.


-MOTO-
MENCAPAI KECEMERLANGAN ASPIRASI PERJUANGAN


STRATEGI PELAKSANAAN 2008 -2010


Bil
Program
Tindakan
Kos/Sumber Tarikh Laksana


01
Taklimat Pengurusan dan Perancangan Strategik Panitia

Semua guru mata pelajaran
KPanitia
-
Februari 2008

02
Penyediaan Pelan Taktikal dan Operasi Panitia


Guru mata pelajaran
Ketua Panitia-
Feb 2008,2009 dan 2010

03
Pelaksanaan Program & Aktiviti Perkembangan Akademik


Guru dan K.Panitia
PCG mata pelajaran
Mac hingga Oktober
2008-2010

04
Mesyuarat Panitia dan Bidang Semua guru,KP dan K.Bidang
-
3 kali setahun

PELAN STRATEGIK (2008 – 2010)
BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONALISU
MASALAH
MATLAMAT
STRATEGI
INDIKATOR KEJAYAAN

1.
Kegagalan menyiapkan kerja khusus Kemahiran Hidup Bersepadu mengikut jadual kerja
i. Hampir 10% pelajar tidak dapat menyiapkan kerja khusus secara berjadual.


iii. Hampir 3% pelajar tidak serius untuk menyiapkan kerja khusus secara kemas dan berkualiti.

i. Meningkat kadar kehadiran pelajar ke sekolah pada hari / waktu amali kerja khusus.

ii. Meningkatkan kesedaran motivasi pelajar terhadap kepentingan kerja khusus untuk penilaian PMR.

iii. Meningkatkan minat pelajar terhadap kerja-kerja khusus KHB.

.i.Meningkatkan keprihatinan dan komitmen guru untuk menangani masalah ketidakhadiran pelajar di peringkat awal.

ii. Mempelbagaikan strategi kawalan dan tindakan guru semasa pengajaran & pembelajaran

iii. Menyediakan jadual kawalan perkembangan kerja khusus pelajar.

.Peratus kelulusan dan kualiti PMR meningkat.

. Kualiti kerja khusus mencapai tahap baik dan cemerlang.

2
Pencapaian Ekonomi dan Ekonomi Asas yang rendah
i. Pencapaian kelulusan berada pada tahap lemah sederhana.

ii. Pelajar menganggap mata pelajaran tersebut susah.

iii. Pencapaian akademik pelajar di peringkat PMR & SPM sederhana dan lemah.
i. Meningkat motivasi dan semangat untuk berjaya.


ii Meningkatkan kualiti pencapaian atau gred SPM & STPM.

i. Mempelbagaikan kaedah p&p dan program pembangunan akademik.

ii. Menyediakan kelas-kelas ektra dan latiahan berfokus sepanjang tahun.

iii Memastikan peranan guru mata pelajaran dan panitia menjalankan p&p berkesan.


iii. Menyediakan sudut ilmu dan sokongan di dalam kelas.
.Peningkatan kuantiti dan kualiti pencapaian dalam peperiksaaan awam.

3
Kualiti pelajar Prinsip Perakaunan dan Perdagangan pada tahap sederhana dan lemah

i. Pencapaian akademik pelajar yang sederhana dan lemah di peringkat PMR .


i. Meningkatkan kualiti pencapaian SPM.


ii. Meningkatkan keupayaan,motivasi dan kesungguhan pelajar mencapai kejayaan.
i. Mempelbagaikan kaedah p&p dan program pembangunan akademik.

ii. Menyediakan kelas-kelas ekstra perancangan sepanjang tahun.

iii. Menyediakan sudut ilmu dan sokongan di dalam kelas.

Peningkatan pencapaian kelulusan dan kualiti dalam peperiksaaan awam.

4.

Jurang pencapaian kemahiran pelajar MPV-RJP adalah tinggi.

i. Ketidakhadiran dan masalah disiplin pelajar menganggu pelaksanaan penilaian bersasaskan modul.


ii. Keupayaan dan motivasi pelajar untuk maju adalah rendah.


i. Meningkatkan kualiti kerja khusus dan mengikut jadual modul.


ii. Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab dalam menyiapkan kerja khusus dengan tahap berkualiti.


iii. Meningkatkan penguasaan pelajar terhadap teori rekaan dan jahitan pakaian.

i. Memeberi penekanan terhadap aspek disiplin, pengurusan masa dan motivasi pelajar.

ii.Meningkatkan kualiti dan keberkesanan p&p guru.

iii. Melaksanakan sesi perbincangan supaya pelajar sentiasa diberi perhatian untuk berjaya.

iv. Mendedahkan kepentingan kemahiran rekaan dan jahitan pakaian dalam pasaran kerja..Peningkatan pencapaian kelulusan dan kualiti dalam peperiksaaan awam.


. Mencapai tahap mahir dan berkualiti berdasarkan spesifikasi penilaian modul.

PERANCANGAN STRATEGI 2009 – 2011
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASINAMA SEKOLAH : SMK LAJAU

VISI SEKOLAH : SMK Lajau Terbaik Tahun 2010

VISI : Program Pendidikan Khas Integrasi menyediakan perkhidmatan
pendidikan yang fleksibel dan dapat memenuhi keperluan pelajar
pendidikan khas sesuai dengan keupayaan dan kebolehan mereka.


MISI

1. Kemudahan dan peralatan untuk program pendidikan khas interasi lengkap.
2. Menyediakan kemudahan dan bahan bantu mengajar yang sesuai dengan keperluan pelajar.
3. Merancang dan melaksanakan projek-projek khas dalam program transisi.
4. Mempertingkatkan pencapaian pelajar dalam bidang kokurikulum.
5. Mempertingkatkan kehadiran pelajar ke sekolah.
6. Mempertingkatkan pengurusan pengeluaran dan penggunaan wang elaun pelajar (emk).


TOV

1. Kemudahan dan peralatan untuk program tidak lengkap.
2. Kekurangan bahan bantu mengajar yang sesuai.
3. Pelajar kurang mendapat faeadah daripada pengajaran dan pembelajaran berbentuk akademik.
4. Pengeluaran dan penggunaan wang elaun pelajar (emk) tidak terkawal.MATLAMAT STRATEGI / ETR 2011

Tahun 2009

1. Melengkapkan kemudahan dan peralatan yang sedia ada.
2. Menyediakan bilik darjah yang kondusif dan kemudahan bahan bantu mengajar.
3. Mewujudkan projek-projek khas.
4. Mewujudkan tatacara pengeluaran dan penggunaan wang elaun.
5. Mewujudkan aktiviti kokurkulum di peringkat pendidikan khas.


Tahun 2010

1. Menambah dan menaik taraf kemudahan dan peralatan yang sedia ada.
2. Menyediakan stesen pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah mengikut keperluan pelajar.
3. Memastikan semua pelajar terlibat dengan program transisi dan projek khas.
4. Sistem pengurusan pengeluaran dan penggunaan wang elaun (emk) yang teratur.
5. Mempertingkatkan pengurusan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum.Tahun 2011

1. Program pendidikan khas mempunyai kemudahan dan peralatan yang mencukupi.
2. Mengatasi masalah kekurangan ruang pengajaran dan pembelajaran.
3. Melahirkan pelajar yang berkemahiran dan mendapat pulangan hasil daripada projek-projek khas yang dilaksanakan.
4. Pengurusan wang elaun yang terkawal dan teratur.
5. Peningkatan prestasi dan kejayaan pelajar dalam bidang kokurikulum.OBJEKTIF KHUSUS / OTI

Tahun 2009

1. Bulan Jun 2009, memohon peruntukan sekolah dan jabatan untuk mendapatkan peralatan dan kemudahan program.
2. Pada hujung tahun 2009, mendapat peralatan dan kemudahan daripada peruntukan sekolah dan jabatan.
3. Bulan Julai 2009, surat makluman dan pekeliling diedarkan kepada ibu bapa dan penjaga.
4. Bulan Julai 2009, projek khas dimulakan dengan menawarkan kemahiran asas kepada pelajar.
5. Bulan Jun 2009, bekerjasama dengan sekolah lain untuk mengadakan aktiviti dan latihan kokurikulumTahun 2010

1. Pada bulan Januari 2010, kemudahan dan peralatan dapat diperolehi.
2. Pada bulan Januari 2010, pengurusan pengeluaran dan penggunaan wang elaun pelajar (emk) dapat dikawal selia.
3. Pada akhir 2010, projek khas dapat dijalankan sepenuhnya.
4. Pada akhir 2010, kemudahan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum dapat dilaksanakan sepanuhnya.
Tahun 2011

1. Pada Januari 2011, program pendidikan mempunyai kemudahan dan peralatan yang lengkap dan mencukupi.
2. Pada Oktober 2011, perancangan strategi 2009-2011 dianalisa untuk pembinaan perancangan 2012-2014.

ANALISIS SWOT

KEKUATAN

1. Guru yang berpengalaman dalam bidang pendidikan khas.
2. Peruntukan kewangan yang diperolehi daripada PCG pelajar, sekolah dan jabatan.


KELEMAHAN

1. Kekurangan guru untuk menampung keperluan dan bilangan pelajar.
2. Ketiadaan PPM (pembantu pengurusan murid) yang membantu guru melaksanakan program dan projek khas.
3. Pengurusan program yang belum mantap.


PELUANG

1. Program pendidikan khas dan pihak sekolah boleh merujuk kepada sekolah yang sedia ada dan Jabatan untuk mendapatkan khidmat nasihat profesional.CABARAN

1. Masyarakat belum dan kurang sedar akan kewujudan program pendidikan khas yang menyediakan perkhidmatan pendidikan kepada individu berkeperluan khas di sekolah.ISU MASALAH
MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Kekurangan kemudahan dan peralatan untuk Program Pendidikan Khas Integrasi.
1. Program baru di buka pada semester dua persekolahan.
2. Bilik darjah / kelas belum dapat disediakan sepenuhnya.
3. Pihak sekolah kurang pendedahan dalam mengurus dan melaksanakan program.
4. Mendapatkan peruntukan dalam kadar segera.
1. Menyediakan dan melengkapkan kemudahan dan peralatan program sebanyak 80% menjelang tahun 2011.
2. Pihak pentadbiran sekolah memahami peranan dalam mengurusan dan melaksana program.
1. Menyenaraikan peralatan keperluan kelas dan pengajaran pembelajaran.
2. Mencari kotasi / harga bagi barangan dan peralatan.
3. Memohon peruntukan daripada pihak sekolah.
4. Memohon peruntukan daripada jabatan.
5. Membuat pembelian barangan dan peralatan.
6. Melengkapkan fail inventori.1. Barangan dan peralatan yang diterima.
2. Peruntukan yang diterima daripada pihak sekolah dan jabatan.2. Pelajar Pendidikan Khas sangat lemah dalam bidang akademik.

1. Pelajar pendidikan khas mempunyai tahap penguasaan yang rendah dalam bidang akademik.
2. Pelajar juga mudah lupa dengan apa yang telah dipelajari.
3. Memerlukan masa yang lama untuk menguasai sesuatu bidang atau kemahiran yang diajar.
4. Kurikulum sedia ada terlalu tinggi untuk dikuasai dan tidak sesuai dengan tahap kebolehan dan keupayaan.
1. Melahirkan pelajar yang berkemahiran sebanyak 80 % menjelang tahun 2011.
2. 100% penglibatan pelajar dalam aktiviti / program yang dirancang dan dilaksanakan menjelang tahun 2011.
3. Pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian.
1. Merancang dan melaksana Program Transisi ke arah bidang kerjaya.
2. Memastikan semua pelajar terlibat dengan Program Transisi melalui projek kemahiran.
3. Mempelbagaikan projek kemahiran dalam Program Transisi.
4. Mewujudkan kolaborasi dengan pelbagai pihak dalam merancang dan melaksanakan Program Transisi dan projek kemahiran.
5. Memberi peluang dan pengalaman latihan kerja dalam persekitaran sebenar.
6. Memasarkan hasil / produk projek untuk memberi pulangan kepada pelajar.
1. Penglibatan pelajar dalam setiap aktiviti / program yang dijalankan.
2. Penguasaan pelajar dalam kemahiran yang telah diajar dalam projek.
3. Produk dan hasil projek yang dapat disiapkan oleh pelajar.
4. Produk dan hasil projek yang dapat dijual atau dipasarkan.

3. Prestasi dan pencapaian dalam bidang kokurikulum kurang cemerlang.

1. Penglibatan pelajar pendidikan khas dalam bidang kokurikulum kurang memuaskan.
2. Terdapat pelajar kurang berminat untuk menyertai aktiviti kokurikulum.
3. Kurang persediaan untuk menyertai acara yang disertai.
4. Kebolehan dan keupayaan pelajar tidak menyerlah.
5. Mempunyai keyakinan diri yang rendah untuk menyertai aktiviti dan acara yang dipertandingkan.
6. Kekurangan kepakaran di kalangan guru pendidikan khas untuk memberi latihan yang sesuai dengan acara yang dipertandingkan di peringkat kebangsaan.

1. Meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum sebanyak 80% menjelang tahun 2011
2. Memastikan pelajar pendidikan khas tersenarai 10 yang terbaik dalam pertandingan dan kejohanan di peringkat kebangsaan.

1. Menggalakkan setiap pelajar menyertai sekurang-kurangnya dua aktiviti kokurikulum yang disediakan
2. Mempelbagaikan aktiviti kokurikulum untuk menarik minat pelajar.
3. Menyediakan jadual latihan berkala dan intensif serta khidmat juru latih.
4. Mewujudkan sistem pemantauan dan penilaian dalan pelaksanaan aktiviti / program.
5. Memberi penghargaan kepada pelajar yang menyertai pertandingan sebagai motivasi meningkatkan keyakinan diri.
6. Menyediakan kemudahan peralatan latihan yang sesuai dan mencukupi.
7. Kolaborasi dengan guru perdana dan pihak luar untuk mendapatkan kepakaran kejurulatihan.
3. Penglibatan setiap pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sekolah.
4. Pencapaian dan prestasi pelajar dalam acara pertandingan / kejohanan di peringkat sekolah / negeri / kebangsaan.


4. Pelajar Pendidikan Khas selalu lambat datang ke sekolah dan peratus kehadiran ke sekolah kurang memuaskan.


1. Ibu bapa / penjaga selalu lambat menghantar ke sekolah.
2. Pelajar dan ibu bapa / penjaga tidak peka dengan peraturan sekolah.
3. Tidak memaklumkan guru sebab tidak hadir ke sekolah.
1. 100% pelajar dapat datang awal ke sekolah.
2. Mengurangkan peratus pelajar tidak hadir ke sekolah sebanyak 90% menjelang tahun 2011

1. Mengedarkan surat makluman peraturan sekolah kepada pelajar dan ibu bapa / penjaga.
2. Taklimat dan perbincangan bersama ibu bapa / penjaga yang terbabit.
3. Memastikan ibu bapa / penjaga pelajar yang lambat datang dan tidak hadir ke sekolah membuat surat makluman kepada pihak sekolah.
4. Membuat buku laporan bagi kes-kes pelajar lambat datang ke sekolah dan tidak hadir ke sekolah.
5. Membuat dan mengedarkan surat amaran jika kes masih berlarutan.
6. Memberi penghargaan kepada pelajar yang mempunyai peratus kehadiran yang terbaik bagi setiap tahun.


1. Peratus bilangan pelajar yang lambat datang ke sekolah.
2. Peratus kehadiran pelajar setiap hujung bulan dan setahun.


5. Pengeluaran, penggunaan dan pengurusan elaun khas pelajar Pendidikan Khas kurang terkawal.

1. Kekerapan pengeluaran wang elaun khas dalam akaun pelajar.
2. Penggunaan wang elaun khas pelajar untuk perkara- perkara yang tidak dan kurang berkaitan.
3. Kurang atau tiada kesedaran pelajar dan ibu bapa/penjaga mengenai kepentingan wang ealun pelajar pendidikan khas selepas meninggalkan alam persekolahan.
1. 100% pelajar dan ibu bapa/penjaga dapat mengawal pengeluaran wang elaun mengikut keperluan.
2. Mempertingkatkan simpanaan wang elaun untuk kegunaan masa depan pelajar.
1. Mengedarkan surat makluman berserta surat pekeliling kepada ibu bapa / penjaga.
2. Taklimat dan perbincangan pihak sekolah dengan pihak ibu bapa / penjaga mengenai peranan dan tanggung jawab masing-masing dalam mengurus elaun khas pelajar.
3. Buku bank pelajar disimpan oleh pihak sekolah.
4. Menyediakan borang kebenaran pengeluaran wang.
5. Menghadkan bilangan pengeluaran bagi satu-satu masa.
6. Mengedarkan surat makluman kepada pihak bank yang berkaitan.
7. Menyediakan borang makluman dan pengesahan ibu bapa / penjaga mengenai penggunaan wang elaun.
1. Bilangan pengeluaran wang elaun bagi setiap bulan.
2. Penggunaan elaun khas pelajar mengikut keperluan.
3. Peningkatan simpanan elaun khas pelajar dalam akaun.PERANCANGAN STRATEGIK (2008 – 2010)
BIDANG HAL EHWAL MURID


VISI SEKOLAH : SMK Lajau Terbaik Tahun 2010

VISI HAL EHWAL MURID: SMK Lajau Cemerlang HEM Tahun 2010

MISI HAL EHWAL MURID:

1. Memastikan Pengurusan HEM berjalan lancar dan berkesan
2. Memastikan murid-murid mendapat manfaat daripada semua kemudahan dan kebajikan yang disediakan
3. Memastikan keselamatan, kebersihan dan kesihatan ( 3K ) murid-murid dalam tahap yang baik dan selamat
4. Memastikan tahap disiplin dan sahsiah murid sentiasa dalam kawalan
5. Memastikan tahap keselamatan murid sentiasa diutamakan
6. Memastikan kehadiran murid ke sekolah mencapai tahap cemerlang
7. Memastikan pengurusan SPBT berada pada tahap cemerlang
8. Meningkatkan kualiti perkhidmatan kantin sekolah

TOV

1. Semua murid yang layak mendapat kemudahan dan kebajikan yang sama rata
2. Pembaikan, pembersihan dan pemantauan aspek keselamatan, kebersihan dan kesihatan warga sekolah sentiasa diambilberat
3. Masalah disiplin murid sentiasa diselesaikan dalam waktu yang segera.
4. Kerjasama ibu bapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin anak memuaskan


OTI/OBJEKTIF KHUSUS

Pencapaian yang dijangkakan:

Bil. Perkara/Item 2008 2009 2010
1. Peratus kehadiran murid
2. Peratus murid tidak terlibat dalam masalah disiplin
3. Peratus mendapat pinjaman SPBT
4. Peratus tahap kualiti makanan kantin
5. Peratus mendapat bantuan kebajikan
6. Peratus murid tidak terlibat dalam kemalangan di kawasan sekolah


ETR/MATLAMAT STRATEGIK

Kemenjadian sahsiah murid yang cemerlang dan pengurusan disiplin, kebajikan, keselamatan, kesihatan dan kebersihan pada tahap berikut:

Bil. Perkara/Item 2010
1. Peratus kehadiran murid
2. Peratus murid tidak terlibat dalam masalah disiplin
3. Peratus mendapat pinjaman SPBT
4. Peratus tahap kualiti makanan kantin
5. Peratus mendapat bantuan kebajikan
6. Peratus murid tidak terlibat dalam kemalangan di bilik darjah/bilik khas/tandas sekolah
7. Peratus murid tidak terlibat dalam kemalangan di luar bilik darjah/gelanggang/


ANALISIS SWOT

KEKUATAN

1. 2 orang Kaunselor terlatih
2. Guru disiplin yang berpengalaman
3. Hubungan baik antara pihak guru dan ibu bapa/ penjaga murid
4. Hubungan baik antara pentadir dan pihak PIBG, ibu bapa/penjaga murid
5. Ibu bapa memberikan kerjasama terhadap masalah disiplin anak / jagaan masing-masing

KELEMAHAN

1. Purata kehadiran murid kurang daripada 90 % sebulan
2. Sikap malas dan kesedaran akan kepentingan pelajaran masih kurang
3. Motivasi dan program kesedaran kurang memberikan kesan kepada murid
4. Tidak ada P & P atau aktiviti oleh guru yang mengganti guru yang tidak hadir

PELUANG

1. Guru menyedari tugas mereka dan berusaha memberikan kerjasama
dengan baik.
2. PIBG yang sentiasa membantu dalam semua aspek
3. Hubungan baik antara ibu bapa –murid-guru

CABARAN

1. P & P terganggu dan tidak dapat berjalan lancar kerana ramai guru terlibat dengan aktiviti luar seperti kursus, mesyuarat peringkat negeri mahupun kebangsaan.
2. Guru merungut kerana terlalu kerap mengganti kelas disebabkan guru P & P yang sepatutnya mengajar tiada di sekolah kerana aktiviti luar.
3. Murid malas datang ke sekolah kerana menganggap guru tidak masuk mengajar hanya guru relif yang ada.
4. Istilah ’guru relif’ di minda murid adalah ’guru tidak mengajar’ dan hanya ’menjaga murid’.
5. Masalah disiplin seperti ponteng, guru tidak masuk kelas relif, timbul disebabkan maslah-masalah di atas.PELAN STRATEGIK (2008 -2010)
PENGURUSAN DOKUMEN MURID


ISU
MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN
Penyimpanan Maklumat Murid Kurang Kemas 1. Guru tidak menyerahkan semua maklumat peribadi murid setelah selesai menggunakanya.
2. Guru menyimpan dokumen berkaitan secara berasingan
1. Mengumpulkan semula semua maklumat murid dari guru kelas

2. Menyimpan semua maklumat yang telah dikumpul ke satu tempat khas.
1. .Mengemaskini semua fail-fail induk penyimpanan maklumat yang masih kosong
2. Mendapatkan maklumat penyimpanan fail maklumat murid oleh guru kelas
3. Memasukan semua borang / butiran maklumat murid dalam fail induk
4. Merekodkan pengeluaran borang maklumat murid 1. Pencarian fail/ maklumat murid lebih mudah
2. Pelanggan yang menunggu dapat maklumat dengan segara


PELAN STRATEGIK (2008 -2010)
PENGURUSAN MAKLUMAT MURID

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN
Proses mendapatkan dokumen murid pindah memakan masa 1. Penyimpanan dokumen yang kurang efesian
2. Fail sukar dikesan
1. Mewujudkan pengurusan dokumen murid yang lebih teratur
2. Guru penyelaras fail murid yang berkaitan mudah dikesan. 1. Memaklumkan dengan serta merta jika ada murid yang pindah kepada guru penyelaras
2. Mendapatkan maklumat yang tepat daripada guru atau guru lain yang tahu berkaitan keperluan
3. Mendapatkan alamat ibu bapa / penjaga murid untuk menghantar fail tersebut sama ada secara pos biasa atau ‘by hand’ 1. Proses pengeluaran kerja kursus/ dokumen murid tidak terlalu lama.PELAN STRATEGIK (2008 -2010)
PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN
Bilik Unit Bimbingan dan kaunseling disalahguna. 1. Guru UBK cuti tidak ada pengganti
2. Peralatan PA sistem, gong diletakkan dalam bilik kaunseling.
1. Bilik UBK sentiasa kemas
2. Bilik BK dapat dimanfaatkan kewujudan
semaksimumnya
3. Proses BK berjalan seperti biasa walaupun tanpa ketiadaan kaunselor 1. Mendapatkan guru angkat UBK sementara kaunselor cuti bersalin
2. Guru UBK angkat menguruskan bilik kaunseling
3. Menyediakan tempat khas penyimpanan peralatan PA Sistem dan gong selepas digunakan setelah perhimpunan atau aktiviti lain 1. Bilik UBK sentiasa kemas
2. Dapat digunakan untuk Program PRS.
PELAN STRATEGIK (2008 -2010)
PENGURUSAN DISIPLIN MURID

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN
Merokok 1. Murid membawa rokok ke sekolah
2. Merokok di dalam kelas, tandas, belakang bangunan atau bengkel
3. Murid lain enggan bekerjasama membuat laporan 1. Mengurangkan kadar murid membawa rokok ke sekolah
2. Mengurangkan kadar murid merokok dalam kawasan sekolah
3. Mendapatkan kerjasama murid lain 1. Membuat pemantauan berkala murid yang pernah mempunyai rekod tangkapan kerana merokok
2. Menganjurkan ceramah kesihatan mengenai bahaya merokok
3. Mengenakan tindakan disiplin ke atas murid yang ditangkap merokok
4. Melantik pengawas atau ‘spy’ dalam kalangan murid 1. Penurunan kadar tangkapan murid membawa rokok ke sekolah.
2. Sekolah bebas asap rokok .

PELAN STRATEGIK (2008 -2010)
PENGURUSAN DISIPLIN MURID

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN
Murid Tidak menghormati Guru 1. Murid menggunakan bahasa yang kurang sopan dengan guru.
2. Tidak dapat menerima teguran guru
3. Suka mempermainkan guru
4. Murid menganggap arahan guru bukan satu perkara yang penting
5. Murid ada geng / kelompok untuk membuat sesuatu perkara 1. Mewujudkan suasana harmoni antara guru dan murid
2. Saling memahami antara tugas guru dan tanggungjawab murid
3. Mewujudkan sikap bekerjasama antara murid dan guru 1. Mengadakan ceramah kesedaran mengenai tugas dan tanggungjawab guru kepada murid.
2. Memberikan penerangan kepada ibu bapa murid mengenai kepentingan melaksanakan arahan guru
3. Mengenakan sistem dendaan kepada murid yang terlalu kerap membuat masalah
4. Membuat pertemuan dengan ibu bapa murid berkenaan 1. Hubungan harmoni bukan sahaja antara guru-murid, murid-murid tetapi ibu bapa-murid.


PELAN STRATEGIK (2008 -2010)
PENGURUSAN DISIPLIN MURID

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN
Kekemasan Diri 1.Penampilan murid tidak kemas

2. Lupa dan enggan mematuhi arahan memotong rambut

3 Marah dan mahu mencabar guru jika diambil tindakan
1. Menyedarkan murid akan sikap dan penampilan diri yang tidak menarik

2. Memastikan rambut murid mengikut peraturan yang ditetapkan

3. Menerangkan kesilapan tindakan murid kerana kesalahan sendiri 1. Memantau kekemasan diri murid setiap hari

2. Menyaman murid-murid yang tidak berpenampilan kemas

3. Berbincang dengan ibu bapa/ penjaga murid

4. Menyarankan murid untuk menghadiri sesi kaunseling 1. Murid berpenampilan kemas

2. Mengurangkan masalah kes-kes disiplinPELAN STRATEGIK (2008 -2010)
PENGURUSAN DISIPLIN MURID

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN
Ponteng Sekolah 1.Kadar kehadiran ponteng sekolah adalah tinggi

2.Guru perlu diarahkan untuk mengeluarkan surat ponteng sekolah

3. Sikap ibu bapa yang memandang ringan masalah ponteng sekolah

4. Sikap ibu bapa / penjaga yang tidak dapat mengawal tingkah laku anak

5. Kekangan masa untuk menganjurkan atau melaksanakan sesuatu program 1. Meningkatkan kadar kehadiran murid ke sekolah

2. Memantau buku kehadiran murid secara berkala

3. Menyedarkan ibu bapa kesan masalah ponteng sekolah

1. Mengenalpasti murid yang selalu ponteng sekolah

2. Mengadakan ceramah kesedaran mengenai ponteng sekolah untuk murid dan ibu bapa

3. Mengedarkan surat-surat amaran ponteng

4. Memanggil ibu bapa/ penjaga murid untuk berbincang mengatasi masalah itu

Peratus kehadiran murid meningkat
PELAN STRATEGIK (2008 -2010)
PENGURUSAN BANTUAN KEBAJIKAN MURID (BUKU TEKS)

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN
Buku Teks 1.Murid meninggalkan buku teks dalam laci meja

2.Murid tidak membawa buku teks ke sekolah

3. Guru tidak menggunakan buku teks untuk sesi P & P dalam kelas. 1. Meningkatkan penggunaan buku teks dalam sesi P & P dalam kelas.

2. Murid membawa balik buku-buku teks untuk rujukan di rumah

1.Mewajibkan semua guru menggunakan buku teks untuk sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas
1.
2.Mewajibkan semua latihan atau kerja rumah diambil daripada buku teks dan bukan daripada buku rujukan

3. Membuat pemantauan berkala melalui guru P & P, guru relif agar murid tidak meninggalkan buku teks di dalam laci kelas
1. Penggunaan buku teks pada tahap maksimum dan mengurangkan masalah buku-buku teks ditinggalkan di dalam kelas


PELAN STRATEGIK (2008 -2010)
PENGURUSAN KEBAJIKAN MURID (BUKU TEKS)

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN
Pengurusan Buku Teks 1. Buku teks belum dapat dimasukkan dalam system untuk proses ‘online’
2. Belum dapat di ‘bar code’ kerana ketiadaan printer.
3. Murid tidak mengembalikan buku ketika berhenti atau pindah sekolah
1. Memastikan buku teks dapat menggunakan sistem ‘online’ untuk pemesanan
2. semua buku-buku teks telah dapat di “bar code’ untuk memudahkan proses peminjaman dan pemulangan buku teks.
3. Mendapatkan semula semua buku teks pelajar pindah atau berhenti
4. 1. Mendapatkan computer yang mempunyai sambungan ‘wireles’
2. Menghantar guru-guru untuk menghadiri kursus penggunaan ‘bar code’
3. Mendapatkan atau meminjam mana-mana printer yang sesuai dengan computer
4. Kerani hanya memberikan surat pindah atau surat berhenti sekolah setelah murid mengemablikan buku teks Pengurusan sistem buku teks akan dapat berjalan dengan lebih teratur
PELAN STRATEGIK (2008 -2010)
RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN
Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) 1. Kekangan masa untuk membuat program dalam Kelompok B (SMK Lajau + SMK Pantai + SM Teknik)
1. Melaksanakan aktiviti RIMUP dalam kelompok yang telah ditetapkan oleh jabatan
1. Mengesyorkan pelaksanaan Program RIMUP ini kepada pengetua ketiga-tiga buah sekolah
2. Membuat perjumpaan dan perbincangan dengan kelompok
3. Membuat kertas kerja yang sesuai untuk program
4. Mengadakan perbincangan dengan kelompok.
5. Mengatur aktiviti
6. Melaksanakan aktiviti
7. Menghantar laporan kepada JPN Program RIMUP dapat dilaksanakan dalam kelompok sesuai dengan arahan KPMPELAN STRATEGIK (2008 -2010)
PENGURUSAN 2K (KEBERSIHAN KESIHATAN)

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN
Kebersihan
1. Kelas tidak bersapu, dan banyak sampah dalam kelas
2. Guru kurang memantau kebersihan kelas
3. Catatan kebersihan kelas oleh guru bertugas tiada tindakan 1. Murid membersihkan kelas sebelum proses P & P bermula
2. Guru memberikan respon jika kelas tidak bersih.
3. Memantau kebersihan kelas dan mengambil tindakan berdasarkan laporan guru bertugas 1. Membuat jadual bertugas dan dilekatkan di pintu kelas untuk rujukan semua guru dan murid.
2. Menyediakan penyapu untuk setiap kelas.
3. Menegur murid mengenai kebersihan kelas jika didapati kelas kurang bersih.
4. Memberikan dendaan kepada murid yang tidak menjalankan tugasan membersihkan kelas.
5. Membuat pemantauan kepada kelas yang kurang memberikan kerjasama dalam menjaga kebersihan kelas dengan bantuan guru kelas. Guru dan murid berada dalam suasana pembelajaran yang bersih.

PELAN STRATEGIK (2008 -2010)
PENGURUSAN KESELAMATAN MURID

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN
Perjalanan pergi dan balik sekolah


Perjalanan pergi dan balik sekolah 1. Murid menunggu bas/ kereta di bahu jalan besar
2. Murid bergaduh di luar kawasan sekolah
3. Murid membawa motorsikal tanpa pengenalan yang sah 1. Murid menunggu bas / kereta di kawasan yang lebih selamat.
2. Mengurangkan kadar pergaduhan murid di luar kawasan sekolah
3. Mengurangkan kadar murid yang tidak mempunyai pengesahan membawa motor ke sekolah 1. Memantau dan menganalisa kekerapan muird yang berdiri di bahu jalan sewaktu menunggu bas/ kenderaaan umum.
2. Mengambil data murid-murid yang berjalan kaki atau menaiki kenderaan awam
3. Mengadakan taklimat ringkas berkenaan dengan keselamatan murid
4. Mengenalpasti murid-murid yang suka bergaduh
5. Mengenalpasti punca pergaduhan berlaku
6. Memberikan kaunseling yang berterusan mengenai kesan sikap tidak bertolak ansur
7. Memanggil ibu bapa / penjaga murid
8. Mengenakan tindakan disiplin kepada murid-murid yang degil
9. Mengenalpasti murid-murid yang membawa motor ke sekolah
10. Membuat pendaftaran murid yang membawa motor
11. Membuat ‘spotcheck’ keesahan motor yang di bawa.
12. Mengenalpasti murid membawa motor ‘haram’
13. Melarang murid membawa motor tanpa pengenalan sah
14. Menghubungi ibu bapa/ penjaga murid yang membawa motor ‘haram’
15. Tindakan amaran keras kepada murid yang engkar. Keadaan murid selamat semasa pergi dan balik ke sekolah.Mengurangkan kadar murid suka bergaduh di luar kawasan sekolah

Mengurangkan kadar kemalangan kepada murid-murid.
PERANCANGAN STRATEGIK 2008 – 2010
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELINGNAMA SEKOLAH : SMK LAJAU
VISI SEKOLAH : SMK LAJAU TERBAIK TAHUN 2010

VISI UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING :

Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling cemerlang tahun 2010


MISI UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING :

1. Melaksanakan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan berkesan.
2. Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang tinggi dan berakhlak mulia.
3. Merangsang murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam akademik.
4. Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan melalui program Bimbingan dan Kaunseling
5. Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid
6. Memupuk jati diri dan kualiti kepimpinan murid.

TOV

1. Hanya sebahagian kecil sahaja murid-murid yang mengikuti sesi bimbingan dan kaunseling.
2. Penyebaran maklumat berkaitan dengan kerjaya masih belum diperluaskan.
3. Ramai dalam kalangan murid-murid yang tidak menguasai kemahiran belajar dalam akademik.
4. Murid-murid kurang bermotivasi


OTI (OBJEKTIF KHUSUS)

Tahun 2008

1. Bilangan murid yang mengikuti sesi bimbingan dan kaunseling sama ada individu atau kelompok dapat ditingkatkan.
2. Labih ramai murid yang ingin mendapatkan khidmat bimbingan dan kaunseling terutamanya dari segi pemilihan IPTA atau IPTS sebelum mereka menempuh alam kerja.Tahun 2009

1. Bilangan murid yang secara sukarela mengikuti sesi kaunseling sama ada secara individu atau kelompok semakin bertambah.
2. Murid-murid telah mula mendapat pendedahan mengenai hala tuju kerjaya terutamanya selepas SPM dan STPM dengan adanya ceramah-ceramah yang telah diadakan misalnya Ceramah Hala Tuju Kerjaya Selepas SPM dan STPM yang telah diadakan pada 23 Julai 2009 di SMK Labuan.

Tahun 2010
1. Murid-murid lebih bermotivasi untuk meningkatkan diri dalam pelajaran.
2. Murid-murid lebih terdedah dengan hala tuju kerjaya mereka selepas tamat belajar sama ada ke IPTA atau IPTS ataupun meneruskan ke alam pekerjaan setelah tamat peperiksaan SPM atau STPM.
3. Lebih ramai murid yang berjumpa dengan Guru Bimbingan dan Kaunseling sekiranya ingin menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sama ada dari segi peribadi, keluarga ataupun kerjaya.

MATLAMAT STRATEGIK ( ETR )

1. Mempunyai program dan aktiviti kaunseling yang cekap dan berkesan.
2. Murid mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang tinggi dan berakhlak mulia.
3. Murid mencapai prestasi yang tinggi dalam akademik.
4. Wujud suasana pembelajaran yang memberangsangkan melalui program Bimbingan dan Kaunseling
5. Wujud bimbingan kerjaya bersepadu kepada murid
6. Murid mempunyai jati diri, bertanggungjawab dan mempunyai kualiti kepimpinan


ANALISIS SWOT

KEKUATAN
1. Mempunyai guru kaunseling sepenuh masa
2. Sokongan daripada pihak sekolah untuk merealisasikan Visi Unit Bimbingan dan Kaunseling
3. Sokongan daripada pihak PIBG yang mantap
4. Mempunyai wang PCG yang mencukupi untuk melaksanakan sesuatu program untuk murid-murid.


KELEMAHAN

1. Kekurangan bilangan guru bimbingan dan kaunseling
2. Ibu bapa / penjaga murid-murid kurang bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menangani masalah pelajar
3. Prasarana dan bahan rujukan dalam bilik kaunseling kurang lengkap seperti almari berkunci untuk menyimpan fail-fail sulit yang berkaitan dengan murid-murid.

PELUANG

1. PIBG, Pentadbir dan guru-guru menunjukkan kerjasama dalam menjayakan program-program sepanjang tahun.
2. Sumbangan kewangan daripada PIBG membantu menjalankan sesuatu program

CABARAN

1. Kekurangan guru bimbingan dan kaunseling menyebabkan pelaksanaan sesuatu program kurang berkesan.
2. Terdapat dalam kalangan murid-murid yang risau akan digelar atau diejek sebagai murid yang bermasalah sekiranya menghadiri sesi kaunseling.STRATEGI PELAKSANAAN 2008 – 2010
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING


BIL PROGRAM TINDAKAN KOS/SUMBER TARIKH PELAKSANAAN
1. PROGRAM AKADEMIK
* Pemilihan mata pelajaran elektif
* Teknik dan kemahiran belajar
* Mengumpul maklumat pelajaran atau peluang-peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi
*Program Motivasi
Guru Bimbingan dan Kaunseling


PCG UBK


Januari - September
2. PROGRAM KERJAYA
* Program karnival kerjaya
* Program pendedahan kerjaya
* Pameran kerjaya
* Bengkel/seminar kerjaya
* Inventori kerjaya
* Program pendedahan peluang melanjutkan pelajaran selepas SPM dan STPM
*Program pemilihan bidang kerjaya
* Ujian kerjaya /minat/ personaliti

Guru Bimbingan dan Kaunseling
PCG UBKFebruari - September
3. PROGRAM PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL
* Ujian personaliti
* Kemahiran membuat keputusan
* Perkembangan keremajaan
* Program orientasi tingkatan 1 dan 6 bawah
* Senarai semak masalah
Guru Bimbingan dan Kaunseling dan Guru-guru TingkatanPCG UBKJanuari - Oktober
4. PROGRAM KEIBUBAPAAN
* Majlis Permuafakatan ibu bapa, guru-guru dan murid-murid bersama pengetua Guru Bimbingan dan Kaunseling dan Guru-guru Mata PelajaranFebruari - Oktober
5. PROGRAM PEMBANGUNAN DIRI
* Kursus Kepimpinan Pengawas
* Kursus Pembimbing Rakan Sebaya.
Guru Bimbingan dan Kaunseling
Dan Guru Pengawas/Guru Disiplin

PCG UBK

Mac - Ogos
6. PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/ROKOK/HIV/AIDS
*Program Sekolah Selamat
*Program Gaya Hidup Sihat
- Pameran anti dadah
-Pameran kesihatan
-Pertandingan melukis poster
- Pertandingan menulis esei
- Program 5 minit Anti Dadah
*Ujian air kencing
* Ceramah
*Skim Lencana Anti Dadah (SLAD)
Guru Bimbingan dan Kaunseling, Guru PPDA dan Guru Kesihatan


PCG UBK


Mac - September
PELAN STRATEGIK UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SMK LAJAU 2008 – 2010


ISU 1 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
Murid-murid kurang bermotivasi 1. Sambutan yang kurang menggalakkan daripada murid-murid apabila sesuatu program dijalankan terutamanya pada hujung minggu.

2. Murid-murid tidak menumpukan perhatian yang sepenuhnya terhadap sesuatu ceramah yang disampaikan.

3. Murid-murid sering membuat bising serta tidak mendengar arahan daripada guru
1. Meningkatkan tahap motivasi dalam diri setiap murid.

2. Menanamkan sikap positif dalam kalangan murid-murid terhadap pelajaran
1. Mengadakan ceramah-ceramah motivasi dengan menjemput penceramah.

2. Mengadakan sesi bimbingan kelompok untuk memberi kesedaran mengenai pentingnya pendidikan untuk menghadapi kehidupan di masa akan datang

3. Memberi sesi kaunseling kepada murid-murid yang tidak minat untuk belajar serta memberi bimbingan dan nasihat kepada mereka.
1. Lebih ramai murid yang bermotivasi serta minat terhadap pelajaran


PELAN STRATEGIK UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SMK LAJAU 2008 – 2010


ISU 2 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
Murid-murid tidak tahu hala tuju kerjaya selepas SPM dan STPM secara lebih jelas 1. Murid-murid datang ke sekolah hanya kerana arahan daripada ibu bapa mereka

2 . Murid-murid datang ke sekolah hanya kerana ingin bermain dan berjumpa dengan rakan-rakan mereka sahaja.

3 Murid-murid tidak tahu hala tuju kerjaya mereka di masa hadapan. 1. Membantu murid-murid dalam memberi bimbingan kepada mereka bagi menentukan hala tuju kerjaya mereka selepas SPM dan STPM nanti. 1. Membawa murid-murid ke pameran-pameran kerjaya

2. Membantu murid-murid memilih IPTA dan IPTS berdasarkan kerjaya yang mereka minati 1. Murid-murid mengetahui hala tuju kerjaya mereka di masa hadapan

2. Murid-murid mendapat pendedahan awal mengenai IPTA atau IPTS yang ingin mereka pilih berdasarkan bidang kerjaya yang mereka minati.
PELAN STRATEGIK UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SMK LAJAU 2008 – 2010


ISU 3 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
Masalah ponteng kelas 1. Murid-murid sering ponteng kelas jika sekiranya mereka kurang minat sama ada terhadap pelajaran yang diajar oleh guru ataupun terhadap guru yang mengajar.
1. Memberi nasihat kepada murid-murid agar mereka menanamkan minat terhadap pelajaran.

2. Memberitahu mereka tentang kepentingan pelajaran untuk kejayaan mereka di masa-masa akan datang. 1. Mengadakan sesi kaunseling terhadap murid-murid yang sering ponteng kelas serta menasihati mereka agar menumpukan perhatian terhadap pelajaran. 1. Murid-murid lebih bermotivasi untuk belajar.

2. Masalah ponteng kelas dapat dikurangkan.

3. Murid-murid mempunyai kesedaran untuk berjaya dalam pelajaran.
PELAN STRATEGIK UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SMK LAJAU 2008 – 2010


ISU 4 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
Masalah merokok di kawasan sekolah 1.Masalah yang sering dialami oleh murid-murid terutamanya murid lelaki.

2. Sering menggunakan tandas serta kawasan tangga sekolah untuk merokok 1. Memastikan masalah rokok dapat diatasi demi kesihatan semua murid.
1.Mengenalpasti murid-murid yang terlibat dengan masalah merokok dan mengadakan sesi kaunseling bersama mereka.

2. Mengadakan ceramah-ceramah yang berkaitan dengan kesihatan terutamanya tentang bahayanya merokok dengan kerjasama daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. 1. Masalah merokok dapat diatasi.

2. Tiada lagi murid yang merokok terutamanya di kawasan sekolah.

3.Murid-murid tahu mengenai bahaya merokok terhadap kesihatan mereka.
PELAN STRATEGIK UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SMK LAJAU 2008 – 2010


ISU 5 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
Masalah bergaduh dalam kawasan sekolah 1. Murid-murid sering terlibat dengan pergaduhan terutamanya dalam kawasan sekolah.

2. Masalah terjadi kerana sikap tidak puas hati terhadap lawan masing-masing. 1. Mewujudkan hubungan yang baik dan sihat antara semua murid di sekolah.

2. Setiap murid perlu berbincang jika ada sesuatu perkara yang perlu diselesaikan dan bukannya menimbulkan perbalahan antara satu sama lain. 1. Mengadakan sesi kaunseling terhadap murid-murid yang bermasalah. Pertemuan ini diharapkan dapat meredakan kemarahan jika sekiranya ada di antara mereka yang tidak berpuas hati terhadap lawan mereka.
1. Masalah pergaduhan dapat diatasi.

2.Murid-murid dapat meluahkan perasaan mereka secara positif iaitu bertemu dengan guru kaunseling terlebih dahulu sebelum mengambil sesuatu tindakan.

PELAN STRATEGIK UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SMK LAJAU 2008 – 2010


ISU 6 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
Kekurangan kemudahan asas di bilik kaunseling 1. Tidak mempunyai almari berkunci untuk menyimpan fail-fail sulit UBK

2. Kekurangan bahan-bahan yang berkaitan dengan motivasi murid

1. Menyediakan almari-almari berkunci untuk memudahkan penyimpanan fail-fail sulit

2. Mendapatkan bahan-bahan yang dapat meningkatkan motivasi dalam kalangan murid-murid
1. Mendapatkan almari-almari yang lebih baik serta berkunci agar fail-fail serta bahan-bahan sulit Unit Bimbingan 1. Fail-fail dapat disimpan dengan selamat dalam almari-almari berkunci.

2. Bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan motivasi murid dapat disediakan bagi kemudahan murid-murid tersebut.

PELAN STRATEGIK UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SMK LAJAU 2008 – 2010


ISU 7 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
Kedudukan Bilik Kaunseling yang kurang strategik 1. Bilik Kaunseling sering dijadikan tempat untuk menyimpan barang-barang seperti peralatan PA System, Kipas, Kerusi dan sebagainya.

2. Keadaan bilik yang sering digunakan oleh pihak-pihak lain menyebabkan ia kurang selamat untuk menyimpan fail-fail sulit.

1. Menaik taraf bilik kaunseling agar lebih baik dan selesa.
1. Mendapatkan bilik kaunseling yang lebih selesa serta tidak lagi dijadikan sebagai tempat menyimpan bahan-bahan yang tidak berkaitan dengan Unit Bimbingan dan Kaunseling 1. Bilik Kaunseling yang lebih besar dan selesa

2. Kedudukan bilik yang strategik serta jauh daripada keadaan bising dan kurang selesa.
PELAN STRATEGIK UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SMK LAJAU 2008 – 2010


ISU 8 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
Keadaan Bilik kaunseling yang tidak kondusif dan teraputik 1. Sesi kaunseling juga tidak dapat dijalankan dengan berkesan kerana terdapat banyak gangguan.

2. Keadaan bilik yang agak panas menyebabkan sesi dijalankan dalam suasana yang tidak selesa.

3. Keadaan bilik tidak selesa juga menyebabkan murid-murid kurang berminat untuk menjalani sesi kaunseling.
1. Memastikan bilik kaunseling dalam keadaan bersih serta sistem pengudaraan yang baik untuk mewujudkan suasana yang teraputik.

2. Memastikan bilik kaunseling sebagai tempat untuk murid-murid mendapatkan khidmat bimbingan daripada guru kaunseling 1. Membaik pulih sistem pendingin udara.
2. Menaik taraf bilik kaunseling agar bilik kaunseling mempunyai 2 bilik yang berasingan bagi menjalankan sesi kaunseling individu dan juga sesi kaunseling kelompok.

1. Bilik kaunseling lebih selesa dan dapat menarik minat murid-murid untuk mendapatkan khidmat bimbingan dan kaunseling daripada guru kaunselingPELAN STRATEGIK UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SMK LAJAU 2008 – 2010


ISU 9 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
Kekurangan Guru Bimbingan dan Kaunseling sepenuh masa 1. Sesi kaunseling tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan.

2. Kekurangan tenaga guru bimbingan dan kaunseling dalam menjayakan sesuatu program

3. Sistem fail Unit Bimbingan dan Kaunseling juga kurang mantap1. Menambah bilangan guru kaunseling untuk memastikan segala program dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Sesi kaunseling juga akan dapat dijalankan dengan adanya bantuan daripada guru kaunseling yang lain

3. Sistem fail juga sentiasa dapat dikemaskini.
1. Membuat permohonan untuk mendapatkan seorang lagi Guru Kaunseling. 1. Segala urusan yang berkaitan dengan bimbingan dan kaunseling dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Kurangnya masalah kekurangan tenaga dalam menjayakan sesuatu program.
PELAN STRATEGIK UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SMK LAJAU 2008 – 2010


ISU 10 MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
Kerjasama daripada guru-guru kurang memuaskan dalam menjayakan program Bimbingan dan Kaunseling 1. Guru-guru kurang memberikan kerjasama terutamanya dalam menjayakan sesuatu program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling.
1. Meningkatkan tahap motivasi dalam kalangan guru-guru agar sentiasa menyokong serta memberikan kerjasama dalam setiap program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling. 1. Memberi makluman kepada guru-guru tentang program-program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling.

2. Memohon bantuan daripada guru-guru bagi memastikan perjalanan program berjalan lancar serta berkesan kepada semua murid.
1. Guru-guru lebih selesa bekerjasama dengan guru kaunseling dalam setiap program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling.

2. Setiap program akan lebih berkesan dengan bantuan daripada guru-guru lain.PERANCANGAN STRATEGIK 2008-2010
BIDANG KOKURIKULUM

NAMA SEKOLAH : SMK LAJAU

VISI SEKOLAH : SMK Lajau Terbaik Tahun 2010

VISI KOKURIKULUM : SMK Lajau Cemerlang Kokurikulum Tahun 2010

MISI KOKURIKULUM

1. Melaksanakan pelbagai aktviti kokurikulum dengan berkualiti
2. Menggalakkan penglibatan murid-murid secara aktif dengan
mempelbagaikan aktiviti yang menarik
3. Meningkatkan pencapaian prestasi kokurikulum sehingga ke tahap negeri,
kebangsaan dan antarabangsa
4. Membentuk satu pasukan kokurikulum yang menjadi simbol kebitaraan sekolah ( niche area )

TOV
- Sebahagian besar guru tidak mahir dalam kejurulatihan kokurikulum
- Komitmen ibu bapa dalam aktiviti kokurikulum murid adalah rendah
- Kemudahan prasarana sudah ada tetapi tidak mencukupi
- Pencapaian dalam kokurikulum meningkat
- Pencapaian sukan permainan, olahraga tergolong dalam pencapaian cemerlang di peringkat negeri
- Motivasi murid dalam kokurikulum adalah rendah
- Murid berbakat tetapi malas berlatih


OBJEKTIF KHUSUS (OTI)

a. Tahun 2008
- Pada Januari 2008,semua murid telah mendaftar aktiviti kokurikulum
- Pada Februari 2008, data kokurikulum murid telah ada
- Januari hingga Mac pemilihan dan latihan pasukan sekolah dalam sukan permainan, persatuan kelab dan pasukan badan beruniform
- Pada April, papan-papan kenyataan mula dikemaskini atau diceriakan
- Pada September, murid-murid dinilai berdasarkan aspek kehadiran, jawatan disandang, penglibatan dan pencapaian.


b. Tahun 2009
- Pada Januari ,semua murid telah mendaftar aktiviti kokurikulum
- Pada Februari , data kokurikulum murid telah ada
- Januari hingga Mac pemilihan dan latihan pasukan sekolah dalam sukan permainan, persatuan kelab dan pasukan badan beruniform
- Pada April, papan-papan kenyataan, pondok dan laluan ilmu mula dikemaskini atau diceriakan
- Pada September, murid-murid dinilai berdasarkan aspek kehadiran, jawatan disandang, penglibatan dan pencapaian.

c. Tahun 2010

- Pada Januari, papan-papan kenyataan, pondok, laluan ilmu, taman dan dinding di luar bangunan dapat dimanfaatkan, ciri-ciri watak “Sekolahku Juara”
- Pada 2010, SMK. Lajau dikenali sebagai sekolah cemerlang dalam bidang kokurikulum

MATLAMAT STRATEGIK (ETR)

1. Mempunyai pelbagai aktviti kokurikulum yang berkualiti
2. Penglibatan murid-murid yang aktif dengan pelbagai aktiviti yang menarik
3. Mempunyai satu pasukan kokurikulum yang menjadi simbol kebitaraan sekolah ( niche area )
4. Pencapaian prestasi kokurikulum adalah seperti berikut:

Bil. Perkara/Item Pencapaian
1. Peratus murid yang menyertai aktiviti peringkat antarabangsa
2. Peratus murid yang menyertai aktiviti peringkat kebangsaan
3 . Peratus murid yang menyertai aktiviti peringkat negeri
4. Peratus murid yang mendapat sekurang-kurangnya C dalam aktiviti kokurikulum
5. Peratus murid yang mendapat A dalam aktiviti kokurikulum
6. GPS dalam aktiviti kelab dan persatuan akademik


ANALISIS SWOT/KLAP

Kekuatan:

- Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman .
- Guru-guru yang berpengalaman, bermotivasi tinggi dan sanggup bekerjasama.
- Murid-murid yang berpotensi dalam kokurikulum dan ko-Akademik.
- Persekitaran sekolah yang harmoni dan bersih.
- Masih terdapat banyak ruang untuk diceriakan dan dibangunkan
- PIBG yang sentiasa memberi sokongan
- Pendedahan awal mengenai teknik-teknik olahraga yang betul dalam subjek Pendidikan Jasmani.

Kelemahan :

- Ibu bapa dan murid-murid kurang memahami kepentingan kokurikulum 10% kemasukan ke IPTA
- Ibu bapa dan murid-murid lebih mementingkan prestasi akademik.
- Ramai pelajar yang tidak berminat menyertai aktiviti kokurikulum.
- Sebilangan guru kurang kemahiran melatih dalam sukan dan permainan.
- Peralatan dan kemudahan prasarana sukan tidak mencukupi.
- Kekurangan guru opsyen pendidikan jasmani.
- Pelajar berbakat tetapi tidak dapat menguasai sepenuhnya teknik-teknik olahraga.
- Latihan dalam kalangan atlit tidak mencukupi.

Peluang:

- PIBG sentiasa memberi kerjasama dan sokongan padu dari segi moral dan kewangan.
- Pihak pengurusan memberikan sokongan sepenuhnya.
- Ibu bapa /penjaga memberi kerjasama dan dorongan kepada anak-anak dalam semua penyertaan dan pertandingan.
- Murid-murid yang senang bersama dan sentiasa memberi bantuan
- Jurulatih yang berwibawa.
- Pondok dan laluan ilmu.

Ancaman:

- Aktiviti masyarakat sekitar yang lebih menarik minat murid-murid daripada menghadiri aktiviti kokurikulum seperti “cyber cafĂ©”
- Pengaruh gejala social di luar kawasan sekolah.
- Ada ibu bapa atau penjaga kurang menggalakkan anak-anak mereka aktif dalam kokurikulum.
- Masa latihan tidak mencukupi kerana kekurangan jurulatih.PELAN STRATEGIK ( 2008- 2010 )
PENGURUSAN KOKURIKULUM

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN
Markah 10% untuk kemasukan ke IPTA Kurang kefahaman tentang kepentingan markah 10% untuk kemasukan ke IPTA 1. Pelajar dapat mencapai markah yang cemerlang .

2. Meningkatkan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum. 1. Memberikan taklimat dan penerangan dari semasa ke semasa.

2. Mempamer maklumat-maklumat penting tentang keperluan untuk memasuki IPTA.

3. Mempamer kejayaan pelajar yang bergiat aktif dalam aktiviti kokurikulum.

4. Memberikan penghargaan kepada pelajar yang berjaya dalam aktiviti kokurikulum. 1. Kehadiran pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum ditahap memuaskan.

2. Pencapaian pelajar dalam setiap aktiviti meningkat.
Perbandingan akademik dan kokurikulum Ibu bapa dan pelajar lebih mementingkan pencapaian akademik daripada kokurikulum. Mereka berfikir bahwa pencapaian dalam akademik lebih menjamin masa depan.

Berfikiran lebih terbuka tentang kokurikulum. 1. Sentiasa memberikan penekanan dan maklumat dalam setiap perhimpunan kokurikulum.

2.Mempelbagaikan aktiviti untuk menarik minat pelajar.
1.Peratusan pelajar yang menyertai aktiviti kokurikulum meningkat.

2.Ibu bapa dan pelajar memberikan komitmen dalam setiap aktiviti kokurikulum yang dijalankan.


Kekurangan kemudahan/prasarana peralatan dalam sukan dan permainan
Peralatan tidak mencukupi
1. Memberi peluang kepada semua pelajar menggunakan peralatan semasa aktiviti dijalankan
1. Melengkapkan kemudahan prasarana dan peralatan sukan permainan bagi tujuan aktiviti kokurikulum
2. Memohon peruntukan daripada JPN.
3. Membeli peralatan baru.
Nisbah kemudahan prasarana dan peralatan dan pelajar seimbang
Kebanyakkan guru penasihat sukan dan permainan kurang kemahiran Guru tidak dapat memberikan latihan yang mencukupi kerana tidak mahir. 1. Meningkatkan kemahiran guru penasihat dalam sukan dan permainan 1 Menambahkan kemahiran guru yang berkemahiran dalam bidang sukan dan permainan utama sekolah.

2. Menggunakan jurulatih yang bertauliah.

3. Menghantar guru berkursus. 1. Bilangan guru yang berkemahiran dalam bidang sukan dan permainan meningkat.
Pelajar kurang berminat dan melibatkan diri untuk menyertai sukan dan permainan Tidak ada peserta pelapis Meningkatkan minat dan penglibatan secara menyeluruh dalam aktiviti sukan dan permainan. 1.Memberikan anugerah kepada pelajar yang aktif.
2.Mengadakan lawatan ke pusat sukan atau ke sekolah sukan.
3.Meningkatkan kesederan pelajar tentang kepentingan aktiviti sukan dan permainan ke IPTA Peningkatan dalam kehadiran perjumpaan mingguan serta minat dan penglibatan untuk menyertai aktiviti sukan dan permainan

No comments:

Post a Comment